ANBI - Historische Kring Hoogland

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ANBI

Vereniging
 
Onze  vereniging heeft de ANBI-status
 
 

Financieel bijdragen met steun van de fiscus

Naast uw lidmaatschap kunt u de Historische Kring Hoogland,hierna aangeduid met HKH, ook ondersteunen met een extra donatie. De HKH heeft de ANBI-status. Dat betekent dat donateurs voor belastingvoordelen in aanmerking kunnen komen.

Periodieke schenkingen
De bijzondere fiscale positie van de HKH biedt extra voordeel bij periodieke schenkingen. De schenker heeft namelijk recht op extra aftrek voor de inkomstenbelasting van 25% van de schenking. U kunt dus een kwart meer aftrekken dan u daadwerkelijk heeft geschonken. Voor dit soort schenkingen geldt per belastingplichtige wel een maximum van € 5000 per jaar; er ontstaat dan een maximale aftrekpost van € 6250. AIs u vijf jaar lang periodiek schenkt, kunt u maximaal profiteren van deze regeling. Wel moet de schenking worden vastgelegd in een notariële akte. De mogelijkheid tot de extra aftrek van 25% eindigt volgens de huidige regelgeving in 2017.

Eenmalige gift
Ook eenmalige giften kunt u als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Doet u de gift aan een culturele instelling, zoals de HKH, dan geldt ook hier de extra aftrek van 25%. Eenmalige giften zijn echter beperkter aftrekbaar. Aftrekbaar is alleen dat deel van de in een jaar gedane giften dat hoger is dan 1% (met een minimum van € 60) en dat niet meer bedraagt dan 10% van uw verzamelinkomen. Dit maximum van 10% is per 1 januari 2012 verhoogd tot een maximum van € 1250.

Giften door uw bedrijf?
Ook voor een onderneming is het met de nieuwe Geefwet aantrekkelijker geworden om giften te doen. Zo mag het totaal aan aftrekbare giften maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, in plaats van de voorheen geldende 10%. Voor deze aftrek geldt een maximum van € 100.000 per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximumbedrag aan schenkingen van in totaal € 5000 in een jaar.

Nalaten
Een ander middel om de HKH financiële armslag te geven is natuurlijk het testament. Via een door een notaris opgemaakte wilsbeschikking kunt u de HKH een deel van uw na te laten vermogen toekennen. De bevoordeling kan worden uitgedrukt in een bepaald bedrag (legaat) of in een percentage van de totale erfenis (erfstelling).

Dankzij de ANBI-status ontvangt de HKH alle bedragen uit schenkingen en nalatenschappen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan de HKH. Als u overweegt een testamentaire beschikking te maken ten gunste van de HKH kunt u het best in overleg treden met uw notaris.
Maar wilt u schenken dan kunt u contact opnemen met de HKH.
In gezamenlijk overleg wordt dan aan de huisnotaris van de HKH (of uw eigen notaris, als u dat liever wilt) gevraagd de benodigde stukken op te maken.

Teneinde aan de voorwaarden van de Belastingdienst te voldoen, vermelden wij hieronder alle gegevens die wegens de ANBI-status op onze website dienen te staan.

Naam: Historische Kring Hoogland

RSIN nummer: 804712190

Contactgegevens: Historische Kring Hoogland, Fluitekamp 103, 3828 WJ Hoogland

Doelstelling: 1) het behoud van Hooglandse tradities en haar materieel erfgoed, waaronder mede begrepen de zorg voor monumenten en gebouwen. 2) het stimuleren van de belangstelling voor de Hooglandse geschiedenis en het historisch besef van de Hooglandse gemeenschap.

Beleidsplan: de vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a) het houden van lezingen, het organiseren van cursussen, excursies en tentoonstellingen voor haar leden en belangstellenden; b) het uitbrengen van een verenigingsblad; c) het stimuleren en/of begeleiden van onderzoek en publikaties; d) het aanleggen van een historische documentatie en verzamelen en bewerken van gegevens; e) het verzamelen en beheren van historische voorwerpen; f) het vastleggen van gebeurtenissen, herinneringen, folklore en taal; g) het opkomen voor bedreigde historische plaatsen en monumenten, hetzij rechtstreeks danwel bij overheden en instellingen die het behoud daarvan nastreven: h) het vormen van werkgroepen van leden.

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: C.C. van Loen, Secretaris R.Goedvolk, Penningmeester P.H.Kok, Lid R.Hopster, Lid E.Verbeek-van Hoorn

Beloningsbeleid: de Historische Kring Hoogland tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleidsplan te verwezenlijken met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, worden niet verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten (uit het jaarverslag 2016 van de secretaris):
In het afgelopen jaar, dat is afgesloten met een ledental van 611, heeft de vereniging zijn gebruikelijke aktiviteiten voortgezet en hier en daar wat uitgebreid.
Traditioneel begin was  de Winterlezing. Dit keer hield Gerard Raven, als vertrekkend hoofdredakteur van de Bewaarsman, een voordracht voor 78 leden, waarin nog eens een aantal bijzondere onderwerpen uit het verleden werden belicht.
Op 14 april werd de jaarvergadering gehouden, gevolgd door een lezing van Arie Ter Beek over de overstroming van 1916.
In het najaar heeft Ruud Hopster meer dan 80 belangstellenden tijdens een rondje rond de Martinus veel wetenswaardigheden kunnen vertellen over wat zich in deze buurt in het verleden heeft afgespeeld en wat daar nog aan herinnert.
 
Ook in gedrukte vorm is er weer het een en ander verschenen.
Allereerst viel ons verenigingsblad de Bewaarsman weer drie keer door de bus; dankzij de leden-postbodes die ook dit jaar weer keurig elke keer voor de verspreiding in de omgeving hebben gezorgd.
Soms door weer en wind. Dank! 
Verder verscheen er een nieuw deel in de Hooglandse Historische Reeks: Wandelingen door Hoogland, Sporen van ons verleden, door Ruud Hopster.

Tijdens de volgende aktiviteiten heeft de vereniging acte de présence gegeven met een kraam
- de Dorpsdag in Hooglanderveen (25 juni)
- Hoogland Dweilland (3 juli)
- in de Sint Marinuskerk tijdens de Open Monumentendag (11 september)
- het dorpsfeest Hoogland met een dubbele kraam. Mede door de enthousiaste inzet van een  een aantal leden werd het ook dit jaar weer een succes.
- in Sint Martinuskerk tijdens het oogstdankdagfeest ( 9 oktober)
 
In de verschillende werkgroepen is hard (door)gewerkt.
De leden van de werkgroep Zuid Oost weten dat zij bezig zijn met een  grote klus: een inventarisatie van  het gebied wat ooit aan te duiden was als zuidoost Hoogland, t.w. de gebieden De Koop, Liendert, Zielhorst, De Hoef, Schothorst en Kattenbroek. Er word  veel tijd en energie gestoken om van alles wat daar ooit geweest is de geschiedenis te achterhalen. De zoektocht naar akten, kaarten, foto’s en de bewonersgeschiedenis is zo omvangrijk dat dit nog wel enige jaren zal gaan duren.
 
De werkgroep Hooglands Onvoltooid Verleden Tijd, die de verhalen van oude bewoners aan het optekenen is, heeft nu een aantal interviews afgerond.
Om deze interviews af te nemen kunnen we nog steeds uw hulp gebruiken.
Er zijn veel inwoners van boven de tachtig, die mooie verhalen kunnen vertellen over het opgroeien in Hoogland en deze herinneringen willen we graag vastleggen.
Ook als u alleen het verhaal van uw vader of moeder in een interview wil verwerken, bent u van harte welkom bij de werkgroep.
 
Verder hebben diverse leden van het bestuur op verschillende fronten bijdragen geleverd. 
- Op alle middagen en avonden dat ons archief open was, waren behalve de archivaris, ook telkens minstens twee of drie bestuursleden aanwezig. De laatste maanden van het jaar kwam dat zelfs alleen op deze bestuursleden aan door ziekte van de archivaris.
In totaal betrof dat ongeveer 20 middagen/avonden!
Aanvulling hier, met iemand die de dragende kracht wil gaan worden van ons archief, is zeer gewenst.
- De rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft gevraagd een bijdrage te leveren voor de werkzaamheden die zij ondernemen bij het omnummeren van de adressen van de wederopbouwboerderijen (Peter Kok).
- het afgelopen jaar hebben de Vrienden van Martinus een paar keer medewerking verzocht, die we met plezier hebben kunnen leveren. Voor de tentoonstelling: de schatten van de Sint Martinuskerk en hulp bij het maken van de dokumentaire over de kerk. (Peter Kok)
- En verder waren er eindelijk weer berichten van Natuurmonumenten over de nieuwste generatie Coelhorst appelbomen. Helaas resulteerde dit in noodzakelijke aktiviteiten om deze bomen bij de bestellers te krijgen.
Wat dan uiteindelijk in januari/februari 2017 ook afgerond is met het verdelen van 47 boompjes.(Rob Goedvolk)
 
Het vertrek van de hoofdverantwoordelijke en voortrekker van het verenigingsorgaan, die zo lang het gezicht ervan geweest is: Gerard Raven, is rimpelloos verlopen. Het bestuur heeft daarbij een begeleidende rol gespeeld en is blij dat door de inzet van de twee zittende redaktieleden en de nieuwe hoofdredakteur dit schijnbaar moeiteloos is gegaan.

Huisvesting en beheer archief
Ons archief wordt beheerd door Eduard van Groenestein. Hij houdt dit punktueel op orde in samenwerking met Peter Kok. Regelmatig wordt ons archief verblijd met aanwinsten vanuit de leden of anderszins. In De Bewaarsman wordt steeds vermeld wat wij in ons bezit kregen en van wie dat afkomstig was. Het archief was 11 dinsdagmiddagen en 10 woensdagavonden geopend. Met een bijdrage van het Buurtbudget is een brandkast aangeschaft om onze meest kwetsbare dokumenten veilig te bewaren.

Website www.historischekringhoogland.nl
Cees van Loen beheert de website. Er is informatie en fotomateriaal te vinden over Hoogland. Ook de artikelen van De Bewaarsman t/m 2014-3 zijn gepubliceerd. Op deze site zijn links naar andere informatiebronnen.

Publiciteit en PR
Zie jaarverslag van de secretaris.

De jaarlijkse buitenaktiviteit
Zie jaarverslag van de secretaris.

Overig 
Zie jaarverslag van de secretaris.

Financiële verantwoording (uit het jaarverslag 2016 van de penningmeester):


       
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu