ANBI - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

ANBI

Vereniging
Onze  vereniging heeft de ANBI-status

Financieel bijdragen met steun van de fiscus

Naast uw lidmaatschap kunt u de Historische Kring Hoogland,hierna aangeduid met HKH, ook ondersteunen met een extra donatie. De HKH heeft de ANBI-status. Dat betekent dat donateurs voor belastingvoordelen in aanmerking kunnen komen.

Periodieke schenkingen
De bijzondere fiscale positie van de HKH biedt extra voordeel bij periodieke schenkingen. De schenker heeft namelijk recht op extra aftrek voor de inkomstenbelasting van 25% van de schenking. U kunt dus een kwart meer aftrekken dan u daadwerkelijk heeft geschonken. Voor dit soort schenkingen geldt per belastingplichtige wel een maximum van € 5000 per jaar; er ontstaat dan een maximale aftrekpost van € 6250. AIs u vijf jaar lang periodiek schenkt, kunt u maximaal profiteren van deze regeling. Wel moet de schenking worden vastgelegd in een notariële akte. De mogelijkheid tot de extra aftrek van 25% eindigt volgens de huidige regelgeving in 2017.

Eenmalige gift
Ook eenmalige giften kunt u als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Doet u de gift aan een culturele instelling, zoals de HKH, dan geldt ook hier de extra aftrek van 25%. Eenmalige giften zijn echter beperkter aftrekbaar. Aftrekbaar is alleen dat deel van de in een jaar gedane giften dat hoger is dan 1% (met een minimum van € 60) en dat niet meer bedraagt dan 10% van uw verzamelinkomen. Dit maximum van 10% is per 1 januari 2012 verhoogd tot een maximum van € 1250.

Giften door uw bedrijf?
Ook voor een onderneming is het met de nieuwe Geefwet aantrekkelijker geworden om giften te doen. Zo mag het totaal aan aftrekbare giften maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, in plaats van de voorheen geldende 10%. Voor deze aftrek geldt een maximum van € 100.000 per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximumbedrag aan schenkingen van in totaal € 5000 in een jaar.

Nalaten
Een ander middel om de HKH financiële armslag te geven is natuurlijk het testament. Via een door een notaris opgemaakte wilsbeschikking kunt u de HKH een deel van uw na te laten vermogen toekennen. De bevoordeling kan worden uitgedrukt in een bepaald bedrag (legaat) of in een percentage van de totale erfenis (erfstelling).

Dankzij de ANBI-status ontvangt de HKH alle bedragen uit schenkingen en nalatenschappen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan de HKH. Als u overweegt een testamentaire beschikking te maken ten gunste van de HKH kunt u het best in overleg treden met uw notaris.
Maar wilt u schenken dan kunt u contact opnemen met de HKH.
In gezamenlijk overleg wordt dan aan de huisnotaris van de HKH (of uw eigen notaris, als u dat liever wilt) gevraagd de benodigde stukken op te maken.

Teneinde aan de voorwaarden van de Belastingdienst te voldoen, vermelden wij hieronder alle gegevens die wegens de ANBI-status op onze website dienen te staan.

Naam: Historische Kring Hoogland

RSIN nummer: 804712190

Contactgegevens: Historische Kring Hoogland, Fluitekamp 103, 3828 WJ Hoogland

Doelstelling: 1) het behoud van Hooglandse tradities en haar materieel erfgoed, waaronder mede begrepen de zorg voor monumenten en gebouwen. 2) het stimuleren van de belangstelling voor de Hooglandse geschiedenis en het historisch besef van de Hooglandse gemeenschap.

Beleidsplan: de vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a) het houden van lezingen, het organiseren van cursussen, excursies en tentoonstellingen voor haar leden en belangstellenden; b) het uitbrengen van een verenigingsblad; c) het stimuleren en/of begeleiden van onderzoek en publikaties; d) het aanleggen van een historische documentatie en verzamelen en bewerken van gegevens; e) het verzamelen en beheren van historische voorwerpen; f) het vastleggen van gebeurtenissen, herinneringen, folklore en taal; g) het opkomen voor bedreigde historische plaatsen en monumenten, hetzij rechtstreeks danwel bij overheden en instellingen die het behoud daarvan nastreven: h) het vormen van werkgroepen van leden.

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: C.C. van Loen, Secretaris R.Goedvolk, Penningmeester P.H.Kok, Lid R.Hopster

Beloningsbeleid: de Historische Kring Hoogland tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleidsplan te verwezenlijken met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, worden niet verstrekt.


Uitgeoefende activiteiten (uit het jaarverslag 2019 van de secretaris):

Jaarverslag over het jaar 2019

Vereniging en bestuur
In 2019 zijn er vijf bestuursvergaderingen geweest, waar naast de lopende zaken o.a. aan de
orde kwamen de opvolging van de hoofdredacteur van De Bewaarsman, de opzet van een bijeenkomst voor nieuwe leden, nut en opzet van een ledenbijeenkomst over De Bewaarsman, en een inventarisatie van bestuurstaken.
Per 1 november 2019 telde de vereniging 643 leden.

De website van de vereniging
De website van de Historische Kring Hoogland is een bron van informatie over de geschiedenis van Hoogland. Wat is er te vinden? Naast de contactgegevens van bestuur en redactie zijn hier alle publicaties in De Bewaarsman vanaf het begin in 1995 terug te vinden. De artikelen worden wel met een vertraging van twee jaar online gezet. Het is wellicht een goed idee om deze winter als bezoeker van de website eens stelselmatig alle verschenen verhalen te gaan lezen. Dit zijn er eind 2019 zo’n 270. Dus als u nu van december tot mei elke week tien artikelen gaat lezen, bent u voor het begin van de zomer expert in de geschiedenis van Hoogland, en wie zou dat niet willen?
De website is het afgelopen jaar zo’n 150 keer per week bezocht, waarbij de pagina Alle artikelen van De Bewaarsman het meest is bezocht. Voor de technici onder u: de gemiddelde laadtijd van een pagina van onze website is 1,49 sec.
Een mooie, snelle en informatieve site hebben wij,

De webmaster houdt de website in goede conditie. Hij plaatst de artikelen uit De Bewaarsman online, maar hij houdt ook de homepage en de agenda bij. Uitdaging is om de homepage aantrekkelijk te houden met in het oog springende items en deze van tijd tot tijd te vemieuwen. Een andere functie van de webmaster is het beheer over het emailverkeer, oftewel de zorg dat dat zonder storingen verloopt. Het is een belangrijk communicatiemiddel voor onze vereniging. Op onze website staat ook dat wij een ANBI-status hebben. Mensen die dat willen kunnen daardoor onze vereniging blij maken met een schenking. Deze is vervolgens voor hen aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Dit verenigingsjaar mochten wij daardoor een mooie schenking ontvangen. Ook iets voor u?

Het archief
Enthousiast zijn wij, Marga en Eefje, twee jaar geleden begonnen met het inventariseren van het archief met als doel een duidelijke indeling op onderwerp en uiteindelijk ook digitalisering.
Dit overzicht zal er dan in de toekomst voor zorgen dat gevraagde informatie snel teruggevonden kan worden. Nu is het zo dat deze informatie voomamelijk in het hoofd van enkele bestuursleden zit, maar dit is niet de ideale situatie.
Wij zijn hieraan begonnen zonder enige ervaring, niet beseffend hoeveel tijd er in gaat zitten. Gelukkig vinden we het een leuke klus, want wat tref je zoal aan?
Naast vele items ten behoeve van stamboomonderzoek, zoals een mooie collectie bidprentjes, doop-, trouw- en begraafregisters, vind je er boeken en foto's over Hoogland en Hooglanderveen. Talrijke archieven van Hooglandse verenigingen, informatie over de oorlog, kasboeken van bedrijven en veel informatie over de annexatie van Hoogland.
Wij zouden zeggen: Kom eens kijken!

De Bewaarsman
In de afgelopen jaren is de standaardomvang van De Bewaarsman toegenomen van 28 naar 32 pagina’s. Dat er geen gebrek is aan kopij bleek het afgelopen jaar waarin de drie nummers van De Bewaarsman achtereenvolgens 40, 44 en 36 pagina’s telden.
Binnen de redactie zijn de werkzaamheden goed verdeeld en het huidige redactieteam is goed op elkaar ingespeeld. Ook de verspreiding van De Bewaarsman - een grote klus die niet erg opvalt — verloopt telkens snel en goed.
Het bestuur telt zijn zegeningen!

Lezingen
Na de algemene ledenvergadering van 21 februari gaf Mattijs Wijker van het Centrum voor Archeologie Amersfoort een interessant overzicht van de recente opgravingen op de nieuwe bouwkavels bij Kouwenhoven. Verder onderzoek naar de reconstructie van het buitenhuis wachten we met belangstelling af.
Op 25 april hield Ronald Polak, schrijver van het boek Afgemarcheerd! een boeiend verhaal over de ontwapening van 13.000 Duitse soldaten in afwachting van hun voettocht naar Duitsland in mei 1945.

Wandelingen
Op 4 januari liep Ruud Hopster mee met Margreet van Gils van RTVUtrecht om informatie te geven over Hooglands historie in het kader van een serie uitzendingen over het carnaval in Hoogland.
Op 15 september hield Ruud Hopster een historische wandeling over De Ham voor de familie Kreijne.
Op 28 en 29 september en op 5 oktober vond de jaarlijkse historische wandeling voor leden plaats, ditmaal een rondje Overzeldert. Ruim zeventig personen namen eraan deel, het aantal belangstellenden was groter dan er geplaatst konden worden.
In een flinke regenbui werd de eerste wandeling afgebroken en het verhaal werd voortgezet op Nieuw Winsenburg aan de Mgr. van de Weteringstraat. Ook op de 29e werd de wandeling virtueel gehouden op Nieuw Winsenburg. Op 5 oktober werd dan uiteindelijk het rondje Overzeldert echt gelopen met nieuwe informatie over het oude goed Ter Borch en het erf Patientie. Van beide was in het landschap nog iets terug te vinden. Vooral de net op tijd door Peter Kok gemaakte opname van het slotenpatroon rond Ter Borch baarde opzien.
De gastvrijheid van Antoon en Truus Smink redde twee van de drie wandelingen van de verdrinkingsdood. En na afloop was er koffie en de museumzolder van Truus.

Hooglands Historische Reeks
Cees van Loen en Ruud Hopster hebben flink wat tijd gestoken in het persklaar maken van het boek Waar Gebeurd dat de leden in de tweede helft van november hebben ontvangen. Om de paar jaar ontvangen de leden een boek uit de Historische Reeks Hoogland en ook daar is er geen gebrek aan kopij.

De kraam van de Historische Kring Hoogland
De kring was met een kraam aanwezig op 29 juni in de pastorietuin tijdens de Verenigingenmarkt van Sint-Martinus, op 7 juli tijdens Dweilland, op 15 september in de Sint-Martinus in het kader van Open Monumentendagen, en op 22 en 23 september tijdens het Dorpsfeest. Dat levert vaak enkele nieuwe leden op. Vooral foto’s en landkaarten trekken de belangstellenden.

Scholen
15 april: Ruud Hopster vertelt de leerlingen van groep zeven en acht over de Tweede Wereldoorlog in Hoogland in het kader van de voorbereiding van die school op de Dodenherdenking van 4 mei.
24 juni: Ruud Hopster geeft de leerlingen van groep acht van de Biezen een les over de Tweede Wereldoorlog in Hoogland.
5 juli: Peter Kok geeft leerlingen van groep vier van De Brede Hei uitleg over de buitenkant van de Sint-Martinus in het kader van het schoolprojeet Open Monumentendag.

Overige activiteiten
Peter Kok stelde op verzoek van de stichting ‘Groos op Hoogland’ een viertal panelen met afbeeldingen van verdwenen Hooglandse boerderijen samen. Die panelen werden gebruikt als wand in de Groos-tent op de Kraailandhof tijdens Groos op het Plein. Tevens leverde Peter een bijdrage aan de glossy Groos op Hoogland.
Cees van Loen zorgde voor de vernieuwing van de zes Vathorstpanelen.
Ruud Hopster vertelde over Hoogland in de 19e eeuw tijdens het Literair Diner in De Faam op 7 oktober.
Peter Kok was betrokken bij de voorbereidingen van de herdenking op boerderij Breevoort van 75 jaar evacuatie.Financiële verantwoording (uit het jaarverslag 2019 van de penningmeester):
      
Terug naar de inhoud