1997-2-4 Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws
Ria Hilhorst

Jaarvergadering goed bezocht.
Op 21 april jl. waren ruim 80 leden aanwezig. In het bestuur traden geen mutaties op. Piet Keizer verraste de Historische Kring met een fraaie zelf gemaakte voorzittershamer, compleet met koperen plaatje!
Na de pauze hield Gerard Raven een lezing met dia’s over boerderij Bosserdijk,
waarover in verschillende kranten werd bericht.

Clubhuis
Voorzitter Gijs Hilhorst kon op de jaarvergadering meedelen dat wij nu over een
eigen honk beschikken. Op het erf van Frans Pommer (De Bik 22) delen wij een
gebouwtje met de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. Twee kamers zijn beschik-
baar voor vergaderingen en voor inzage van onze collecties, die zijn ondergebracht in stalen archiefkasten. Voortaan kunnen de leden elke eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 22 uur terecht voor studie en voor onderling contact. In principe worden geen boeken, documenten of foto’s uitgeleend. Wie tussendoor materiaal wil inzien kan hiervoor Gijs Hilhorst of Gerard Monkhorst bellen.

Het 200e lid!
In onze kraam op de Martinus Zomermarkt (24 mei jl.) zijn ruim tien nieuwe leden ingeschreven. Tevoren was de stand 198 leden, zodat we de mijlpaal van 200 leden ruimschoots hebben gehaald.

Fietstocht zaterdag 27 september a.s.
Ook dit jaar hebben wij een tocht uitgezet, ditmaal in Hooglanderveen. We starten daar om 14 uur in dorpshuis De Dissel, Van Tuyllstraat 36. Het convocaat volgt met het septembernummer.

VDH 12 ½ jaar
De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland vierde tijdens de jaarvergadering op 12
mei jl. haar koperen jubileum. Een gelukwens waard! De VDH heeft de Historische
Kring bij de start warm gesteund en de samenwerking is uitstekend. Op de ge-
noemde vergadering waren dan ook opvallend veel HKH-Ieden te signaleren.

Aanwinsten
Van Henk van Noordenburg kregen wij een aantal herinneringen op schrift, een
lijst van de gebouwen die hij in Hoogland en omgeving heeft neergezet of verbouwd (zoals Concordia en het huis van dokter Verbeek), bijna 100 reprofoto’s van zijn gebouwen en van dorpsgezichten en kopieën van zijn tekeningen van oude, vaak niet meer bestaande boerderijen.
Van Jong Hoogland kregen wij de archieven van haar voorlopers in bruikleen: van
de Jonge Boeren- en Tuindersbond (JBTB, 1921-’67), de Meisjesbeweging ABTB
(MBA, 1959-’67) en de Katholieke Plattelands jongeren (KPJ, 1967-’96, gedeel-
telijk). Hierin notulen, tijdschriften, plakboeken, ledenpasjes en affiches. Een schat aan bronnenmateriaal dat vraagt om nader onderzoek!
Antoon Buinink schonk een map met documenten en aantekeningen van Jan Kaas.
Na verscheidene eerdere schenkingen wordt onze collectie papieren van deze bekende Hooglandse historicus nu steeds completer. Onder de dertien originele stukken uit 1759-1893 bevinden zich papieren uit Kaas’ eigen familie, verkopingen en schenkingen van land aan het Rooms-Katholiek Armbestuur en een opgave van de goederen van mr Pieter Verloren van Themaat, de eigenaar van Schothorst.
Van Gijs Hilhorst kreeg de Historische Kring zijn boek ‘Emiclaer’, van heerlijckheid tot stad (Amersfoort 1993), D.C. W. Steenbeek, Inventaris van de archieven van de gemeente Hoogland 1644-1973(1983) (Amersfoort 1993) en A. Kelder, Genealogisch onderzoek in Amersfoort (Amersfoort 1994).
Gerard Pommer schonk opnieuw bundels fotokopieën betreffende genealogische bronnen, Paul Jansen diverse knipsels.
Truus Kok gaf ons kopieën van artikelen betreffende ds J. Riemens
(ca 1930-1974). Gerard Raven schonk een topografische kaart van Amersfoort en
omstreken uit 1855. Zelf maakten wij een fotokopie van ‘t Polleboekje, dat in 1977 verscheen toen de familie Van ‘t Klooster een eeuw op boerderij De Pol woonde. Gijs van den Hengel van boerderij Bosserdijk schonk ons acht spijkers die bij verbouwingen tevoorschijn kwamen. Ze meten 15 cm en zijn minstens een eeuw oud.
Inmiddels heeft de Historische Kring ook haar eerste video verworven: van de tv-
uitzending van 16 oktober jl. waarin boerderij De Geer en haar bewoners
tweemaal voorkomen.