2005-2-3 Het bestuur

Vijf voor twaalf
door Gijs Hilhorst

Als er veel gaat verdwijnen, wordt de roep om iets te behouden meestal luider. Zo verging het ook Hoogland begin jaren ’80. Vroeger bleven veel mensen soms generaties lang in hetzelfde dorp wonen. In de loop van de twintigste eeuw is de mobiliteit echter enorm toegenomen. Steeds minder mensen blijven wonen op de plek waar ze zijn geboren.

Boerderijen en huizen verdwijnen met het landschap waar ze in staan. Daarmee dreigt veel van de kennis van het verleden van een dorp verloren te gaan. Het materiaal is er nog, het ligt bij wijze van spreken ‘op straat’, maar de tijd begint wel te dringen. Dat gold bij uitstek voor het door nieuwbouw ernstig verstoorde dorp Hoogland. Ook hier ontstond tenslotte een Historische Kring.

Doelstellingen
Het doel van de Historische Kring is om de geschiedenis van Hoogland en Hooglanderveen levend te houden, en wel op laagdrempelige wijze. Voor het bestuur is het van belang vooral het dagelijkse leven vast te leggen van beide dorpen, samen met de mensen die er woonden. Daarbij is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. Zo kan zoveel mogelijk schriftelijk materiaal worden bewaard en herinneringen vastgelegd.

Werkwijze
Het bestuur heeft er door de jaren heen voor gewaakt zijn zelfstandigheid te handhaven. Daarom is er nooit om een subsidie gevraagd. Vanaf het begin was er goed contact met zusterverenigingen in de regio. Onderling wisselde men ook tijdschriften uit. Voor meer professionele ondersteuning werd contact gezocht met organisaties als de Stichting Stichtse Geschiedenis.

In 1996 is het bestuur uitgebreid van drie tot vijf personen, in 2002 tot zes en in 2004 tot zeven.

In de volgende bijdragen wordt nader ingegaan op de activiteiten van de Kring. Al meteen werd begonnen met een eigen blad, later gevolgd door aparte boekjes. Sponsoring van het tijdschrift De Bewaarsman werd slechts bij hoge uitzondering geaccepteerd. Bij de boekjes was dit juist de manier waarop deze gratis aan de leden konden worden gegeven, een unieke situatie voor een historische vereniging. Eén van de grootste mijlpalen was de heropening van wijkcentrum De Neng eind 2004. Toen Hooglandse verenigingen konden intekenen op het gebruik van dit centrum was de Historische Kring één van de eerste belangstellenden. De gemeente vervulde al onze wensen. Daarom kunnen hier kleinere bijeenkomsten gehouden worden en wordt de documentatie nu bewaard in fraaie nieuwe en ruime kasten.

Conclusie
Het bestuur kijkt met voldoening terug op de eerste tien jaren van het bestaan van de Historische Kring Hoogland. Het spreekt zijn waardering uit voor het werk dat vele vrijwilligers hebben verzet. Wij wensen en vertrouwen dat de Historische Kring Hoogland nog tot in lengte van dagen zal mogen bijdragen tot het levend houden van onze dorpsgeschiedenis.

Bestuursvergadering bij de wisseling van 2001. Van links naar rechts: Ria Hilhorst, Gerard Raven, An Verheul, Gerard Monkhorst en Gijs Hilhorst. Op de rechterfoto: Nico van den Hengel, An Verheul, Gerard Monkhorst, Romée van der Zee en Gijs Hilhorst (collectie Gijs Hilhorst)

Bestuur
Gijs Hilhorst, voorzitter, 1995-heden
Gerard Raven, secretaris, 1995-1996
publicaties, 1996-2001
Ria Hilhorst, secretaris, 1996-2001
Nico van den Hengel, secretaris, 2001-heden
Gerard Monkhorst, penningmeester, 1995-2002
publicaties, 2002-heden
Peter Kok, penningmeester, 2002-heden
An Verheul-van Burgsteden, publiciteit, 1996-2005
Romée van der Zee, publicaties, internet, 2001-2004
Cees van Loen, internet, 2004-heden
Nolda Noteboom-Tesson, publiciteit, 2004-heden
Jan Penterman 2005-heden

Archiefbeheerder
Gijs Hilhorst, 1995-1998
Eduard van Groenestein, 1998-heden

Webmaster
Romée van der Zee 2001-2005
Cees van Loen, 2005-heden