2011-3-6 De eerste akten van Hoogland

200 Jaar Burgerlijke Stand
Peter Kok

Het tweede eeuwfeest van de Burgerlijke Stand is gevierd met verschillende
tentoonstellingen en publicaties, ook in Amersfoort. Hoogland kan niet achterblijven, dus volgen hier de letterlijke teksten van de eerste akten van geboorte, huwelijk en overlijden. De vele hoofdletters en de interpunctie zijn genormaliseerd volgens de regels van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Compareren = verschijnen voor aangifte.

Register der Geborenen onder den geregte van het Hoogeland
Op den derde maij achtien honderd elf compareerde voor ons Adrianus Hoogeveen, provisionele maire van ’t Hoogeland: Jan van den Coterlet, van beroep griffier of secretaris, oud zeven en dertig jaaren; Joseph Jansen, gerechtsbode, oud neegen en dertig jaaren; Gerbrechta van den Heuvel, oud zes en veertig jaaren, huisvrouw van Dirk Hartman; alle wonende onder deeze gemeente. En verklaarde zij heden dat den huisvrouw van den eerste comparant, Gerbranda Reyerse, op gister avond ten half twaalf uur is verlost van een dogter die genaamd is Margaretha. En is deze door ons provisioneele maire benevens de comparanten ondertekend, except de derde comparante, die verklaarde niet te kunnen schrijven.
A. Hoogeveen
J. van den Coterlet

Register van het voltrekken van huwelijken in de gemeente van het Hoogeland
Op heeden den vijftienden may achtienhonderd Elf, compareerden voor ons Adriaan Hoogeveen provisioneele maire van het Hoogeland: Jacobus van Nimwegen oud ruym vier en twintig jaaren, van beroep arbeyder; en Maria Schurman ofwel Wijnands, oud ruym vier en twintig jaaren; ter presentie van Willem van Nimwegen, van beroep arbeyder, oud ruym twee en sestig jaaren; Liesbeth van Erden, ruym drie en sestig jaaren oud en huisvrouw van voornoemde Willem van Nimwegen; zijnde beide vader en moeder van den eerste comparante. Harman Schuurman of wel Wijnands, oud ruijm vier en vijftig jaaren, van beroep boer en vader van de tweede comparante, wiens moeder overleden is; en Jan Peelen, van beroep boer en castelijn, oud ruim drie en dertig jaaren;
verklarende de beyde eerste comparanten, elkander tot echtgenoote te neemen, welke echtvereniging door mij is uitgesproken, nadat gebleeken was dat den afkondigingen op den vijfden en twaalfde dezes waren gedaan en dat er geene oppositie heeft plaats gehad, en is deeze, na voorlezing der stukken betrekkelijk den staat der contractanten en den plegtigheden des huwelijks, gelijk van het zesde articel of wel hoofdstuk van het Wetboek Napoleon, van den titel handelende over de regte en pligten van het huwelijk, door mij namens de getuygen ondertekend.
A. Hoogeveen
Verklarende den eerste derde en vierde comparant niet te kunnen schrijven.
A. Hoogeveen, provioneel maire
Maria Schurman of Wijnands
H. Schurman of Wijnands
Jan Peelen

Register der overledenen in de gemeente van het Hoogeland
Op den achtste May des jaars duysend acht hondert elf compareerden voor ons Adriaan Hoogeveen, provisioneele maire van het Hoogeland, Reyer Willemse, van beroep arbeyder, oud ruym veertig jaaren; en Bernardus Harmsen, van beroep arbeider, ruym vijfentwintig jaaren oud; en verklaaren dat den zesde deezer maand, ruym elf uur des voormiddags, ten huise van den eersten comparant is overleeden Reyertje Gerrissen, weduwe Peter Berendsen, in de ouderdom
van ruym neegentig jaaren, en is deezes door ons maire beneevens de beide comparanten onderteekend.
A. Hoogeveen, provisioneel maire
R.W. Bernardus Harms