2019-1-4 Verenigingsnieuws

Van het bestuur
RUUD HOPSTER

Vertrek van Hans van der Hooft als hoofdredacteur
Tijdens de jaarvergadering van de Historische Kring Hoogland op 21 februari namen we afscheid van Hans als hoofdredacteur van De Bewaarsman. Hans werd als hoofdredacteur benoemd in maart 2016 en nam afscheid in verband met zijn verhuizing naar Amersfoort. De afgelopen drie jaar hebben we hem leren kennen als iemand die bij elk te plaatsen artikel het naadje van de kous wilde weten. Er was nauwelijks een archiefmiddag waarop Hans niet met een hele lijst vragen kwam over te plaatsen artikelen. Onder Hans is de redactie echt teamwork geworden. In De Bewaarsman van augustus poseerde hij nog trots te midden van vier redacteuren. Vanaf nu bestaat de redactie weer uit drie personen. We danken Hans voor zijn bijdrage aan de redactie en we wensen Hans en en zijn vrouw Truus het allerbeste toe in Amersfoort.


Bestuursvoorzitter Cees van Loen (links) samen met de aftredend hoofdredacteur Hans van der Hooft (foto Peter Kok).

Benoeming van Arie van den Heuvel tot hoofdredacteur
Tot onze grote vreugde is Arie van den Heuvel bereid gevonden de nieuwe hoofdredac-teur van De Bewaarsman te worden. Arie is in mei 2018 toegetreden tot de redactie. Daarvoor was hij al lid van de redactie van januari 2001 tot augustus 2009. Arie kent dus het klappen van de zweep en dat hebben we de afgelopen maanden gemerkt. Aanvankelijk meende Arie dat er een hoofdredacteur zou moeten komen met flink wat voelhorens en netwerken in de Hooglandse samenleving, maar met het voorstel tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst te houden waar met een groepje leden suggesties gedaan worden voor onderwerpen voor De Bewaarsman werd Arie over de streep getrokken. We wensen Arie veel plezier en voldoening met het hoofdredacteur- schap.

De algemene ledenvergadering
De agenda vermeldde de gebruikelijke punten zoals de notulen van de vorige vergadering, verenigingsverslag en financieel verslag, de kascontrolecommissie en de bestuursverkiezing. Cees van Loen werd met luid applaus voor de vijfde keer herkozen als bestuurslid, Maike Lasseur stelde zich voor als redacteur van De Bewaarsman: geboren Hooglandse, geschiedenis gestudeerd, werkt bij Eye Filmmuseum in Amsterdam. De nieuwe hoofdredacteur, Arie van den Heuvel, stelde zich eveneens voor: komend uit het westen, sinds vele jaren in Hoogland woonachtig, werkzaam bij de gemeente Amersfoort op het terrein van onder- wijshuisvesting. De voorzitter was blij met de aanvullingen in de redactie en wenste beide redacteuren veel voldoening en plezier in hun werk voor ons blad. Arie van den Heuvel maakte van de gelegenheid gebruik netwerkbijeenkomsten aan te kondigen waarin leden met veel contacten in Hoogland tweemaal per jaar uitgenodigd worden voor een bijeenkomst met de redactie om ideeën te spuien voor artikelen in De Bewaarsman. Ten slotte schetste Rob Goedvolk een beeld van onderwerpen “die nog op de plank liggen en gedaan zouden kunnen/moeten worden”, zoals assisteren bij het bijhouden van de website van de vereniging, verzamelen en van bijschriften voorzien van foto’s van Hoogland in vroeger tijden, digitaliseren van foto’s, een bestand maken van alle boerderijen van vroeger en nu van Hoogland, het samenstellen van een adressenbestand met huisnummering vanaf 1840.

Na de pauze vertelde Mattijs Wijker van het Centrum voor Archeologie Amersfoort aan de hand van veel foto’s en schetsen over de opgravingen van afgelopen zomer op het terrein van Kouwenhoven, waar een groot buitenhuis gestaan heeft. Momenteel wordt alle opgegraven materiaal bestudeerd. Er volgt ook nog archiefonderzoek naar het herenhuis, dat rond 1800 is afgebroken. We zien uit naar een publicatie daarover.

Bijeenkomst voor nieuwe leden
In de loop van het jaar wil het bestuur de nieuwe leden uitnodigen voor een bijeenkomst op ons archief in De Neng als kennismaking over en weer. Daarbij zal het bestuur een overzicht geven van wat er zich aan moois in ons archief bevindt en iets vertellen over de geschiedenis van Hoogland en de activiteiten van onze vereniging.