2020-2-3 Verenigingsnieuws

Cees van Loen en Ruud Hopster

Uitreiking eerste exemplaar themanummer Sint-Martinuskoor
Op 23 april jl. heeft voorzitter Cees van Loen, met inachtneming van de richtlijnen inzake de Corona-maatregelen, het ‘eerste exemplaar’ van het themanummer van De Bewaarsman over het Hooglandse Sint-Martinuskoor overhandigd aan voorzitter Joop Tondeur van dit zangkoor. De overhandiging in kleine kring vond in de openlucht plaats via een medewerkster van Villa Hooghe Heide, de verblijfplaats van Joop en zijn vrouw Alie. Na een welkomstwoord van secretaris Truus van Middelaar van het zangkoor heeft schrijver Cees van Loen de totstandkoming van het themanummer geschetst, waarna dit in plastic gewikkeld via een verpleegkundige aan Joop werd overhandigd. De verpleegkundige hielp, voor een eerste indruk, vervolgens met doorbladeren. Joop gaf aan de geste zeer op prijs te stellen. Daarna werd met gemengde gevoelens afscheid genomen. De leden van het Hooglandse koor hebben, met de gelukwensen van de Historische Kring Hoogland, inmiddels een exemplaar van deze bijzondere uitgave van De Bewaarsman thuisbezorgd mogen krijgen.

Voorzitter van het Sint-Martinuskoor, Joop Tondeur, neemt in bijzijn van zijn echtgenote Alie met interesse kennis van het 1e exemplaar van het themanummer over de geschiedenis van het Sint-Martinuskoor (foto Peter Kok).

De algemene ledenvergadering
Een goedgevulde zaal in Concordia zag op 27 februari de gebruikelijke agendapunten passeren: notulen, jaarverslag, financieel verslag en het verslag van de kascontrolecommissie. De bestuursleden Peter Kok en Eefje Verbeek-van Hoorn waren reglementair aftredend. Peter stelde zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn en werd herkozen. Eefje stelde zich niet herkiesbaar, maar wil graag meer aandacht en tijd gaan besteden aan de reorganisatie van het archief van onze vereniging. De voorzitter bedankte Eefje voor haar bestuurswerk en was blij dat ze haar werk voor het archief voortzet. Ter vergadering meldde zich tot onze vreugde een gegadigde voor een bestuursfunctie per september.

Afscheid van bestuurslid Eefje Verbeek-van Hoorn (foto Peter Kok).

Het tweede deel van de avond was gewijd aan de verzetsman Gerrit Kleinveld. Filmmaker Jindri Marcus interviewde Kleinveld in 1998 en vertoonde indrukwekkende filmfragmenten, waarin Kleinveld vertelde over verzetsman Jan Brouwer, over zijn verblijf op Breevoort na zijn ontsnapping uit de bunker van Kamp Amersfoort, en over de liquidatie van een verrader op De Akker.

Veel vragen over gebeurtenissen uit die tijd blijven bestaan en de betrokkenheid van de aanwezigen bij deze vragen was intens. Antwoorden, aanvullingen en suggesties kwamen van de aanwezigen waaronder familieleden van Jan Brouwer en toenmalige bewoners van die boerderijen. Henk van Middelaar was de betrokken gespreksleider die in wisselwerking met de aanwezigen het verloop van bepaalde gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in Hoogland probeerde te ontrafelen. Na afloop kreeg het bestuur uit handen van Jan van de Coterlet het verzetsherdenkingskruis van Jan Brouwer overhandigd, en ook zijn bidprentje. Het was een bijzondere avond.

Het verzetsherdenkings-kruis van Jan Brouwer (foto Peter Kok).

De Historische Kring in de coronacrisis
De wonderlijke situatie waarin we momenteel verkeren vanwege de coronacrisis heeft ook gevolgen voor het werk van de Historische Kring.

  • Ons archief is niet meer bereikbaar omdat De Neng is gesloten.
  • De geplande voorjaarsbijeenkomst waarin Jan Niessen een lezing zou houden over Johan van Oldenbarnevelt is uitgesteld, en Dweilland en het Dorpsfeest, waar onze vereniging altijd met een kraam aanwezig is, gaan ook niet door.
  • De programma’s rond de dodenherdenking op 4 mei en de viering van 75 jaar bevrijding gingen ook niet door. Wel verscheen in april in de Hooglandse Historische Reeks de publicatie De bevrijding van Hoogland door de Canadese troepen van de hand van Piet Smink.
  • De beantwoording van vragen over de geschiedenis van Hoogland en zijn bewoners die via internet bij de vereniging binnenkomen, kan gelukkig gewoon doorgaan.
  • De gebruikelijke historische wandelingen in september zullen dit jaar niet gehouden worden. Wel is het voor de leden natuurlijk mogelijk om aan de hand van het in 2016 verschenen boekje Wandelingen door Hoogland zelf een historische wandeling te maken over de Ham, De Bik of de Coelhorst.
  • Ook vanuit de leunstoel kunt u zich verdiepen in de geschiedenis van Hoogland met behulp van het in november aan de leden verstrekte boek Waar Gebeurd. Dat boek is nog steeds verkrijgbaar via onze penningmeester of via de plaatselijke boekhandels.

Intussen wenst het bestuur u sterkte en gezondheid in deze bijzondere periode.