2020-3-1 25 jaar Historische Kring Hoogland

Woorden van dank van de voorzitter

25 jaar Historische Kring Hoogland, 1995 – 2020

Cees van Loen

Afgezet tegen de eerbiedwaardige jaartallen die wij in de artikelen van ons onvolprezen verenigingsblad De Bewaarsman zoal tegenkomen is 25 jaar niet echt een leeftijd om van onder de indruk te geraken. Waar we wel van onder de indruk mogen zijn is de hoeveelheid werk die in die tijd is verricht om de geschiedenis van onze dorpen Hoogland en Hooglanderveen een tastbaarder gezicht te geven.

Voortbordurend op het pionierswerk van Jan Kaas en later Gijs Hilhorst werden bij de oprichting van de kring door Gijs Hilhorst, Gerard Raven, Gerard Monkhorst, Gerard Hilhorst en Geert de Groot in november 1995 de krachten gebundeld. Hun opvolgers hebben met een even groot enthousiasme het werk van de Historische Kring voortgezet.

Over de eerste tien jaar van onze kring verscheen in augustus 2005 een speciaal themanummer van De Bewaarsman. Hierin kunnen we met name terugvinden wie er voor die tijd aandacht aan ons verleden gaven, en dat bleken er toch meer te zijn dan men zou denken.  Maar ook hierna is er een stroom artikelen en boeken voor ons beschikbaar gekomen.
Het is verbazingwekkend hoeveel er over dat verleden nog te achterhalen blijkt. De mogelijkheid tot zoeken die het internet ons heden ten dage biedt door het op grote schaal beschikbaar komen van digitale gegevens draagt er zeker toe bij dat veel meer mensen toegang hebben tot archieven, wat resulteert in een grote variatie aan lezenswaardige artikelen.

De Historische Kring Hoogland weet zich te onderscheiden door de grote aandacht voor de geschiedenis van Hoogland en Hooglanderveen, met name van de mensen die daar leefden. Dit is wel te verklaren omdat onze dorpen niet gezegend zijn met fraaie grachten en patriciërshuizen, met villa’s van rijke Amsterdammers uit de Gouden Eeuw of een al dan niet tot ruïne vervallen kasteel. Nee, wat er aan oude gebouwen stond, meest in de gedaante van boerderijen, is grotendeels verdwenen. Met name door de schootsveldverruiming in 1940 en na de annexatie door de gemeente Amersfoort eind  1973 met de daarop volgende stadsuitbreidingen is het in het landschap zoeken naar de restanten.

We mogen niettemin trots zijn op wat de Historische Kring Hoogland heeft kunnen publiceren in de achter ons liggende jaren door het enthousiasme en de betrokkenheid van een aantal onder ons. We hebben al eens berekend dat er door hen in totaal zo tussen de achthonderd en duizend uren per jaar tijd besteed wordt aan onze vereniging. Het schrijven en redigeren van de boeken komt daar nog bovenop. Voorwaar iets om trots op te zijn.

Vanaf de oprichting zijn er tot op heden zo’n 280 artikelen in De Bewaarsman verschenen. Dat is gemiddeld ruim 11 per jaar. In de Hooglandse Historische Reeks verschenen 14 boeken, bijna elke twee jaar weer een nieuw boek. We mogen ons nog steeds verheugen in een toename van het aantal leden. Op het moment van schrijven zijn dit er circa 650.

Heel blij zijn we met ons archief in Dorpshuis De Neng. Een mooi gebouw waar onze collectie sinds 2005 veilig en droog is opgeslagen, nadat voordien bij Pommer op de Bik archiefruimte werd gevonden. Tweemaal per maand is er open archief. Vaak worden we dan verblijd met schenkingen van bezoekers; foto’s, topografische kaarten, boekwerkjes, documenten, soms ook voorwerpen. Voor het laatste is er helaas beperkt ruimte. Dit alles vindt een plaatsje in onze archiefkasten. Het is een hele uitdaging om het zo in te richten dat alles vindbaar blijft, want er is bijna 80 strekkende meter gevuld met documenten, mappen, ordners, dozen, boeken, naslagwerken enzovoorts. Recentelijk is er (weer) een complete inventarisatie gemaakt, een waar monnikenwerk.

De lezingen na de jaarvergadering en de winterlezingen mogen rekenen op een grote belangstelling, wat ook gezegd kan worden van de jaarlijkse buitenactiviteit: de fietstochten en sinds een aantal jaren de dorpswandelingen. Ook mogen we onze website niet vergeten te vermelden. De statistieken daarvan maken duidelijk dat er veel gebruik van wordt gemaakt en dat de website derhalve in een behoefte voorziet. Al is het maar voor werkstukken van de schooljeugd. Daar toch ligt de basis voor belangstelling voor de lokale geschiedenis.

Allen die hun steentje bijdragen aan het functioneren van onze vereniging, of dat nu in meer dan wel in mindere mate is, wil ik dankzeggen voor de tijd die u voor onze vereniging vrijmaakt. U allen, leden van de Historische Kring Hoogland, wil ik mijn dank betuigen voor uw jaarlijkse financiële bijdrage die dit alles mogelijk maakt. Moge de Historische Kring Hoogland nog vele jaren in uw warme belangstelling blijven staan.

Hoogland, november 2020

Cees van Loen, voorzitter