2021-2-5 Verenigingsnieuws

Van het bestuur
RUUD HOPSTER

Algemene ledenvergadering
Langzamerhand nemen de mogelijkheden voor sociale activiteiten gelukkig weer
toe. In februari 2020 – net voor de corona-uitbraak – hielden we onze algemene
ledenvergadering waarin het jaarverslag en het financieel jaarverslag over 2019
en de begroting over 2020 besproken werden.
Het jaarverslag en het financieel jaarverslag over 2020 en de begroting over
2021 zou normaal vóór eind juni 2021 besproken moeten zijn, maar dankzij de
Coronaspoedwet wordt het voor verenigingen mogelijk gemaakt die termijn met
vier maanden te verlengen.
We rekenen erop dat er in oktober 2021 een algemene ledenvergadering kan
plaatsvinden.

Statuten
In de maand juni zal het bestuur een vergadering wijden aan de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het doel van die wet is de verbetering van
het bestuur en het toezicht op verenigingen. De aanleiding om te komen met een
nieuwe wet was gelegen in de incidenten en wantoestanden bij grote scholenge-
meenschappen en woningcorporaties.
Deze wet treedt in werking op 1 juli 2021 en voordien moet het bestuur een
aantal zaken rond goed bestuur, aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang, belet en
ontstentenis van bestuursleden en een bindende voordracht bespreken. In de
periode daarna zal het bestuur voorstellen doen voor aanpassing van de statu-
ten. En die voorstellen komen dan weer aan de orde in een algemene ledenverga-
dering.

14e eeuwse boerderij
Opwindender nieuws kwam van de afdeling Archeologie van de gemeente
Amersfoort. De afgelopen tijd heeft men bij het terrein van de voormalige
land- bouwschool aan de Hamseweg sporen gevonden van een 14e eeuwse boerderij
van 16 bij 11 meter. We hopen daar binnenkort meer over te horen.

Wandeling Weede
De historische wandeling van eind september 2020 kon niet doorgaan vanwege
de corona-epidemie, maar we hebben goede hoop dat er dit jaar op 25 en 26
september wel weer een wandeling kan worden gehouden. Dat wordt dan een
Rondje Weede.

Cultuurhistorische waardenkaart van Hoogland-West
Onlangs klopte Janne Fuchs, student landschapsgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen, voor informatie aan bij de Historische Kring
Hoogland. Janne loopt momenteel stage bij de afdeling Archeologie van de
gemeente Amersfoort en ze werkt aan een cultuurhistorische waardenkaart van
Hoogland-West.

Ten slotte
En ten slotte heeft het bestuur in de maand juni weer een normale bestuursver-
gadering gehouden sinds september 2020. Tussendoor vonden in de afgelopen
periode wel allerlei vormen van overleg via mail en telefoon plaats, maar het is
fijn als bestuur elkaar weer onder ogen te komen.