ANBI status

Onze vereniging heeft de ANBI status – RSIN nummer  804712190

Financieel bijdragen met steun van de fiscus

Naast uw lidmaatschap kunt u de Historische Kring Hoogland,hierna aangeduid met HKH, ook ondersteunen met een extra donatie. De HKH heeft de ANBI-status. Dat betekent dat donateurs voor belastingvoordelen in aanmerking kunnen komen.

Periodieke schenkingen
De bijzondere fiscale positie van de HKH biedt extra voordeel bij periodieke schenkingen. De schenker heeft namelijk recht op extra aftrek voor de inkomstenbelasting van 25% van de schenking. U kunt dus een kwart meer aftrekken dan u daadwerkelijk heeft geschonken. Voor dit soort schenkingen geldt per belastingplichtige wel een maximum van € 5000 per jaar; er ontstaat dan een maximale aftrekpost van € 6250. AIs u vijf jaar lang periodiek schenkt, kunt u maximaal profiteren van deze regeling. Wel moet de schenking worden vastgelegd in een notariële akte.

Eenmalige gift
Ook eenmalige giften kunt u als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Doet u de gift aan een culturele instelling, zoals de HKH, dan geldt ook hier de extra aftrek van 25%. Eenmalige giften zijn echter beperkter aftrekbaar. Aftrekbaar is alleen dat deel van de in een jaar gedane giften dat hoger is dan 1% (met een minimum van € 60) en dat niet meer bedraagt dan 10% van uw verzamelinkomen. Dit maximum van 10% is per 1 januari 2012 verhoogd tot een maximum van € 1250.

Giften door uw bedrijf?
Ook voor een onderneming is het met de nieuwe Geefwet aantrekkelijker geworden om giften te doen. Zo mag het totaal aan aftrekbare giften maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, in plaats van de voorheen geldende 10%. Voor deze aftrek geldt een maximum van € 100.000 per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximumbedrag aan schenkingen van in totaal € 5000 in een jaar.

Nalaten
Een ander middel om de HKH financiële armslag te geven is natuurlijk het testament. Via een door een notaris opgemaakte wilsbeschikking kunt u de HKH een deel van uw na te laten vermogen toekennen. De bevoordeling kan worden uitgedrukt in een bepaald bedrag (legaat) of in een percentage van de totale erfenis (erfstelling).

Dankzij de ANBI-status ontvangt de HKH alle bedragen uit schenkingen en nalatenschappen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan de HKH. Als u overweegt een testamentaire beschikking te maken ten gunste van de HKH kunt u het best in overleg treden met uw notaris.
Maar wilt u schenken dan kunt u contact opnemen met de HKH.
In gezamenlijk overleg wordt dan aan de huisnotaris van de HKH (of uw eigen notaris, als u dat liever wilt) gevraagd de benodigde stukken op te maken.

Teneinde aan de voorwaarden van de Belastingdienst te voldoen, vermelden wij hieronder alle gegevens die wegens de ANBI-status op onze website dienen te staan.

Naam: Historische Kring Hoogland

RSIN nummer: 804712190

Contactgegevens: Historische Kring Hoogland, Fluitekamp 103, 3828 WJ Hoogland, mailadres info@historischekringhoogland.nl

Doelstelling: 1) het behoud van Hooglandse tradities en haar materieel erfgoed, waaronder mede begrepen de zorg voor monumenten en gebouwen. 2) het stimuleren van de belangstelling voor de Hooglandse geschiedenis en het historisch besef van de Hooglandse gemeenschap.

Beleidsplan: de vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a) het houden van lezingen, het organiseren van cursussen, excursies en tentoonstellingen voor haar leden en belangstellenden; b) het uitbrengen van een verenigingsblad; c) het stimuleren en/of begeleiden van onderzoek en publikaties; d) het aanleggen van een historische documentatie en verzamelen en bewerken van gegevens; e) het verzamelen en beheren van historische voorwerpen; f) het vastleggen van gebeurtenissen, herinneringen, folklore en taal; g) het opkomen voor bedreigde historische plaatsen en monumenten, hetzij rechtstreeks danwel bij overheden en instellingen die het behoud daarvan nastreven: h) het vormen van werkgroepen van leden.

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: C.C. van Loen, Secretaris R.Goedvolk, Penningmeester P.H.Kok, Lid R.Hopster, Lid H.Botterblom

Beloningsbeleid: de Historische Kring Hoogland tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleidsplan te verwezenlijken met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, worden niet verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten (uit het jaarverslag 2022 van de secretaris):

Bestuursverslag 2022 van de Historische Kring Hoogland

 Vereniging en bestuur

Het jaar 2022 was voor onze vereniging gelukkig weer een normaal jaar na enkele coronajaren waarin bijeenkomsten nauwelijks mogelijk waren. Het archief kon weer open, er waren weer activiteiten waar we ons met een kraam konden presenteren, vergaderingen hoefden niet meer afgezegd of verschoven te worden en er kon weer  historisch gewandeld worden.

In het afgelopen jaar heeft het bestuur enkele keren gesproken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en een desbetreffend reglement is bijna gereed.

Daarnaast behoefden allerlei lopende zaken aandacht om te zorgen dat ze inderdaad bleven lopen. Het klinkt misschien niet spectaculair, maar het bemensen en bijhouden van het archief, bijhouden van de website, registreren van ontvangen materialen, beantwoorden van vragen over Hooglands historie, maken van verslagen, vergaderen, aanwezig zijn met de kraam bij manifestaties, organiseren van lezingen, bijhouden van de ledenadministratie en de financiële administratie, houden van lezingen en historische wandelingen, en het organiseren van de verspreiding van De Bewaarsman, dat alles kost bij elkaar heel veel tijd.

In het verleden heeft het bestuur meermaals een dringende oproep gedaan om versterking van het bestuur, maar dat heeft tot nu toe geen resultaat gehad.

Twee bestuursleden, Cees van Loen en Rob Goedvolk, zijn beperkt inzetbaar gezien hun gezondheid. Dat maakt uitbreiding van het bestuur des te klemmender.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd Cees van Loen – sinds 2004 bestuurslid –  herkozen als bestuurslid voor een periode van drie jaar.

Na de pauze informeerde Ruud Hopster de aanwezigen omtrent drie verdwenen boerderijen: Groot Weede op de plek van de voormalige lagere landbouwschool aan de Hamseweg, Ter Borch op de hoek van de Zeldertseweg en de Slaagseweg, en Patientie aan de Mgr. van de Weteringstraat tegenover De Nieuwe Wetering.

Per 31 december 2022 bedroeg het aantal leden van onze vereniging 651, vier minder dan het vorige jaar. Weliswaar kregen we er 18 nieuwe leden bij maar het aantal opzeggingen en overledenen deed dat teniet.

Website

De nieuwe website van de Historische Kring Hoogland, gebouwd door Cees van Loen met het programma WordPress is op 3 juni online gezet. Desgewenst kan de website nu ook door anderen dan Cees worden bijgehouden, omdat alles in de cloud staat.

De Hooglandse Historische Reeks (HHR)

Conform het redactiestatuut ligt de redactionele verantwoordelijkheid voor De Bewaarsman en de Hooglandse Historische Reeks bij de hoofdredacteur. De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur.

Op verzoek van de vorige hoofdredacteur Hans van der Hooft hebben Cees van Loen en

Ruud Hopster de totstandkoming en de redactionele verantwoordelijkheid voor de

uitgaven van de HHR van hem overgenomen en zo verschenen in die reeks  Wandelingen

door Hoogland (2016), Boerenbolwerk Hoogland (2017), Waar Gebeurd (2019), De bevrijding van Hoogland (2020) en Buiten de stad is niks (2022).

In de afgelopen tijd wees de huidige hoofdredacteur Arie van den Heuvel erop dat hij het hoofdredacteurschap in volle omvang had aanvaard conform het redactiestatuut, dus redactioneel zowel verantwoordelijk voor De Bewaarsman als voor de Hooglandse Historische Reeks. Daarop werd besloten die tijdelijke afsplitsing van een deel van het hoofdredacteurschap te beëindigen. Met ingang van 2023 valt de redactionele verantwoordelijkheid voor de uitgaven van de HHR weer onder de huidige hoofdredacteur.

Een bijlage met aanvullingen op De bevrijding van Hoogland werd meegestuurd met het aprilnummer van De Bewaarsman.

In december werd het eerste exemplaar van Buiten de stad is niks onder grote belangstelling van de leden aangeboden aan burgemeester Lucas Bolsius in café De Plank.  Vóór Kerst ontving ieder lid dat boek, gratis dankzij sponsoring door Odijk-Zwanenburg, Schipper Bosch en Smink Infra en bijdragen van RABO Club Support en het Buurtbudget van het Hooglands dorpsteam. De rest van de oplage van duizend stuks is via de penningmeester en de lokale boekhandels verkocht.

De Bewaarsman

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering kondigde hoofdredacteur Arie van den Heuvel drie nieuwe rubrieken aan: 1. Wie weet hier iets van?  2. Uit het fotoalbum van ..  3. Waar zijn ze gebleven? In het decembernummer van De Bewaarsman zijn de drie rubrieken alle aanwezig.

De jaargang van 2022 vertoonde een mooie variatie in thema, inhoud en lengte van de artikelen.

Het bestuur heeft op voorstel van de redactie besloten naast de drie Bewaarsmannen die jaarlijks verschijnen de mogelijkheid te openen voor een themanummer dat tegelijk met een reguliere Bewaarsman verschijnt.

Historische activiteiten in 2022

Op 18 juni waren Henniëtte Botterblom, Peter Kok en Ruud Hopster aanwezig met een stand tijdens een informatieve middag van verenigingen en organisaties, in De Dissel in Hooglanderveen en op 3 juli tijdens Dweilland op de Hamseweg. Gelukkig kon het Dorpsfeest op 17 en 18 september doorgaan en daar was onze vereniging dan ook present met een kraam.

Op 29 juni tijdens een klassendag op een basisschool vertelde Peter Kok over de Sint-Martinus  en tijdens de Open Monumentendagen  gaf Peter op 10 september rondleidingen in en rond de Sint-Martinus. Vooral het lopen over de zolder van de kerk bleef spectaculair.

Op 27 augustus gaf Ruud Hopster op de pastorie een lezing met beelden tijdens een reünie van de zesde klas van de meisjesschool van 1959 onder de titel ‘De onbereikbare meisjes van ’59’.

Op 13 oktober vond na veel uitstel de lezing over Johan van Oldenbarnevelt door Jan Niessen plaats. De ongeveer veertig aanwezigen hoorden een interessant verhaal, geïllustreerd met tal van afbeeldingen, over leven en betekenis van de vormgever van de Republiek.

De historische wandeling betrof een Rondje Schothorst. In 2013 was dat ook al gedaan, maar de belangstelling had er ook ditmaal niet onder te lijden. Zowel op de regenachtige zaterdag als op de zonnige zondag vonden er twee wandelingen plaats. Er waren in totaal 86 belangstellenden, maar door corona en andere ongemakken ontbraken er 15. Voor hen komt een inhaalmoment in het voorjaar.

Financiële steun

In 2022 ontving onze vereniging ruim € 900 van RABO Club Support. Intussen staat onze vereniging ook bij PEUT-Kreijne vermeld als culturele instelling waaraan men een cent per getankte liter kan doneren.

Financieel jaarverslag 2022 voor de ledenvergadering op 19-04-2023 in Concordia
                                               Werkelijk 2022          Begroting 2022          Begroting 2023
Opbrengsten
Contributies 9.990,00 10.000,00 10.000,00
Diverse Opbrengsten 217,50 75,00 75,00
“Waar Gebeurd” (losse verkoop) 325,00 75,00 75,00
Buiten de stad is niks 1.022,50 0,00 3.750,00
Giften 412,96 100,00 100,00
Peut 0,00 100,00 75,00
Project ZO sponsoring 7.000,00 0,00 0,00
Rabo Clubsupport (sponsoring) 928,40 700,00 700,00
Rente Spaarrekening 7,49 1,00 5,00
Totale opbrengsten 19.903,85 11.051,00 14.780,00
Kosten
Bewaarsman 4.396,10 4.500,00 7.500,00
Bevrijding van Hoogland (bijlage) 334,90 0,00 0,00
Distributie 998,15 1.000,00 1.000,00
Ledenbijeenkomsten 1.444,17 900,00 1.500,00
WBTR 1087,64 846,24 0,00
Administratie en algemene kosten 630,60 650,00 650,00
Redactie kosten 253,84 275,00 275,00
De Neng – consumpties 121,75 100,00 125,00
Documentatie 30,00 50,00 50,00
Promotie/stands/website 416,71 300,00 325,00
St. Kapel van Coelhorst 0,00 0,00 100,00
Project Hoogland ZO 11.664,18 774 st. 0,00 3.316,66 200 st
Kosten verkochte “Waar Gebeurd” 270,00 0,00 0,00
Kosten verkochte “Bevrijding” 45,00 0,00 0,00
Huur “Dorpshuis De Neng” 1.508,40 1.510,00 1.689,36
Totale kosten 23.201,44 10.131,24 16.531,02
Voordelig Resultaat 919,76
Nadelig Resultaat -3.297,59 -1.751,02
Balans eind 2022       Debet       Credit
Rabobank 4.850,37 Nog te betalen drukkosten 13.952,00
Spaarrekening Rabobank 25.713,57 Nog te betalen bankkosten 2022 79,46
Nog te ontvangen rente 2022 7,49 Vooruit ontvangen contributie 2023 7.905,00
Voorraad “Bevrijding van Hoogland” 380,00 Vooruit ontvangen contributie 2024 30,00
Voorraad boeken “Waar Gebeurd” 2.350,00 Vooruit ontvangen bedragen 19,93
Voorraad Buiten de stad is niks 3316,66 Reserve eind 2021 21.429,29
Nog te ontvangen sponsorgelden 3500,00 Nadelig resultaat 2022 -3.297,59
Reserve eind 2022 18.131,70
Totaal balans telling debet 40.118,09 Totaal balans telling credit 40.118,09