ANBI status

Onze vereniging heeft de ANBI status

Financieel bijdragen met steun van de fiscus

Naast uw lidmaatschap kunt u de Historische Kring Hoogland,hierna aangeduid met HKH, ook ondersteunen met een extra donatie. De HKH heeft de ANBI-status. Dat betekent dat donateurs voor belastingvoordelen in aanmerking kunnen komen.

Periodieke schenkingen
De bijzondere fiscale positie van de HKH biedt extra voordeel bij periodieke schenkingen. De schenker heeft namelijk recht op extra aftrek voor de inkomstenbelasting van 25% van de schenking. U kunt dus een kwart meer aftrekken dan u daadwerkelijk heeft geschonken. Voor dit soort schenkingen geldt per belastingplichtige wel een maximum van € 5000 per jaar; er ontstaat dan een maximale aftrekpost van € 6250. AIs u vijf jaar lang periodiek schenkt, kunt u maximaal profiteren van deze regeling. Wel moet de schenking worden vastgelegd in een notariële akte. De mogelijkheid tot de extra aftrek van 25% eindigt volgens de huidige regelgeving in 2017.

Eenmalige gift
Ook eenmalige giften kunt u als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Doet u de gift aan een culturele instelling, zoals de HKH, dan geldt ook hier de extra aftrek van 25%. Eenmalige giften zijn echter beperkter aftrekbaar. Aftrekbaar is alleen dat deel van de in een jaar gedane giften dat hoger is dan 1% (met een minimum van € 60) en dat niet meer bedraagt dan 10% van uw verzamelinkomen. Dit maximum van 10% is per 1 januari 2012 verhoogd tot een maximum van € 1250.

Giften door uw bedrijf?
Ook voor een onderneming is het met de nieuwe Geefwet aantrekkelijker geworden om giften te doen. Zo mag het totaal aan aftrekbare giften maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, in plaats van de voorheen geldende 10%. Voor deze aftrek geldt een maximum van € 100.000 per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximumbedrag aan schenkingen van in totaal € 5000 in een jaar.

Nalaten
Een ander middel om de HKH financiële armslag te geven is natuurlijk het testament. Via een door een notaris opgemaakte wilsbeschikking kunt u de HKH een deel van uw na te laten vermogen toekennen. De bevoordeling kan worden uitgedrukt in een bepaald bedrag (legaat) of in een percentage van de totale erfenis (erfstelling).

Dankzij de ANBI-status ontvangt de HKH alle bedragen uit schenkingen en nalatenschappen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan de HKH. Als u overweegt een testamentaire beschikking te maken ten gunste van de HKH kunt u het best in overleg treden met uw notaris.
Maar wilt u schenken dan kunt u contact opnemen met de HKH.
In gezamenlijk overleg wordt dan aan de huisnotaris van de HKH (of uw eigen notaris, als u dat liever wilt) gevraagd de benodigde stukken op te maken.

Teneinde aan de voorwaarden van de Belastingdienst te voldoen, vermelden wij hieronder alle gegevens die wegens de ANBI-status op onze website dienen te staan.

Naam: Historische Kring Hoogland

RSIN nummer: 804712190

Contactgegevens: Historische Kring Hoogland, Fluitekamp 103, 3828 WJ Hoogland, mailadres info@historischekringhoogland.nl

Doelstelling: 1) het behoud van Hooglandse tradities en haar materieel erfgoed, waaronder mede begrepen de zorg voor monumenten en gebouwen. 2) het stimuleren van de belangstelling voor de Hooglandse geschiedenis en het historisch besef van de Hooglandse gemeenschap.

Beleidsplan: de vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a) het houden van lezingen, het organiseren van cursussen, excursies en tentoonstellingen voor haar leden en belangstellenden; b) het uitbrengen van een verenigingsblad; c) het stimuleren en/of begeleiden van onderzoek en publikaties; d) het aanleggen van een historische documentatie en verzamelen en bewerken van gegevens; e) het verzamelen en beheren van historische voorwerpen; f) het vastleggen van gebeurtenissen, herinneringen, folklore en taal; g) het opkomen voor bedreigde historische plaatsen en monumenten, hetzij rechtstreeks danwel bij overheden en instellingen die het behoud daarvan nastreven: h) het vormen van werkgroepen van leden.

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: C.C. van Loen, Secretaris R.Goedvolk, Penningmeester P.H.Kok, Lid R.Hopster, Lid H.Botterblom

Beloningsbeleid: de Historische Kring Hoogland tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleidsplan te verwezenlijken met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, worden niet verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten (uit het jaarverslag 2020 van de secretaris):

Bestuursverslag over het jaar 2020

Als gevolg van de corona-epidemie hebben er in 2020 slechts drie bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De februarivergadering was voornamelijk gewijd aan de voorbereiding van de algemene ledenvergadering later die maand, de meivergadering was nodig om afspraken te maken over de Weekkalender 2021, en de septembervergadering diende om een overzicht te krijgen van de verenigingsactiviteiten die al dan niet konden doorgaan in coronatijden.

In de algemene ledenvergadering nam Eefje Verbeek-van Hoorn na 6 jaar afscheid als bestuurslid. Eefje blijft gelukkig actief in de reorganisatie van ons archief. Peter Kok stelde zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn en werd herkozen.

Twee nieuwe aspirant-bestuursleden hebben zich gemeld: Henniëtte Botterblom en Jan Roeten.

Per 31 december 2020 telde de vereniging 649 leden.

De website van de vereniging
De website van de Historische Kring Hoogland is een bron van informatie over de geschiedenis van Hoogland. Wat is er te vinden? Naast de contactgegevens van bestuur en redactie zijn hier alle publicaties in De Bewaarsman vanaf het begin in 1995 terug te vinden. De artikelen worden wel met een vertraging van twee jaar online gezet. Het is wellicht een goed idee om deze winter als bezoeker van de website eens stelselmatig alle verschenen verhalen te gaan lezen. Dit zijn er eind 2020 zo’n 285. Dus als u nu van december tot mei elke week tien artikelen gaat lezen, bent u voor het begin van de zomer expert in de geschiedenis van Hoogland, en wie zou dat niet willen?
De website is het afgelopen jaar zo’n 150 keer per week bezocht, waarbij de pagina Alle artikelen van De Bewaarsman het meest is bezocht. Voor de technici onder u: de gemiddelde laadtijd van een pagina van onze website is 1,49 sec.
Een mooie, snelle en informatieve site hebben wij,

De webmaster houdt de website in goede conditie. Hij plaatst de artikelen uit De Bewaarsman online, maar hij houdt ook de homepage en de agenda bij. Uitdaging is om de homepage aantrekkelijk te houden met in het oog springende items en deze van tijd tot tijd te vemieuwen. Een andere functie van de webmaster is het beheer over het emailverkeer, oftewel de zorg dat dat zonder storingen verloopt. Het is een belangrijk communicatiemiddel voor onze vereniging. Op onze website staat ook dat wij een ANBI-status hebben. Mensen die dat willen kunnen daardoor onze vereniging blij maken met een schenking. Deze is vervolgens voor hen aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Het archief
Gedurende een deel van het jaar was ons archief in De Neng geopend. Wel werden belangstellenden verzocht zich van tevoren te melden bij Peter Kok.

In toenemende mate worden vragen, die betrekking hebben op het verleden van Hoogland en zijn inwoners, gesteld via internet. Dit jaar ongeveer vijftig maal. Die vragen worden zo goed mogelijk beantwoord.

De Bewaarsman
In 2020 kon ons verenigingsblad dankzij de digitalisering van het voortraject gewoon worden uitgegeven. Dit was heel belangrijk omdat het nu het enige contact met de leden is.Van De Bewaarsman verschenen in 2020 drie nummers, resp. van 48, 44 en 52 pagina’s. De Bewaarsman heeft gelukkig niet te kampen met gebrek aan kopij. Het aprilnummer was een themanummer Het Sint-Martinuskoor 1920-2020, geschreven door Cees van Loen, waarvan het eerste exemplaar op 23 april nog kon worden aangeboden aan de toenmalige voorzitter van het koor Joop Tondeur op de villa Hooghe Heide.

Lezingen
De algemene ledenvergadering van 27 februari kon net nog doorgaan voordat er allerlei beperkende maatregelen in verband met corona getroffen werden. Na het formele gedeelte voor de pauze was het tweede deel van de avond gewijd aan de verzetsman Gerrit Kleinveld. Filmmaker Jindri Marcus vertoonde indrukwekkende filmfragmenten waarin Kleinveld vertelde over verzetsman Jan Brouwer, over zijn verblijf op Breevoort na zijn ontsnapping uit de bunker van Kamp Amersfoort en over gebeurtenissen op boerderij De Akker.

Wandelingen
Wandelingen konden ondanks de buitenlucht niet woren georganiseerd.

Hooglandse Historische Reeks
In de Hooglandse Historische Reeks verscheen in het kader van 75 jaar vrijheid een publicatie van de hand van Piet Smink, getiteld De bevrijding van Hoogland door de Canadese troepen.

De kraam van de Historische Kring Hoogland
Ivm de corona-maatregelen zijn alle buitenactiviteiten in 2020 niet doorgegaan.

Scholen
Er waren geen activiteiten aangaande de scholen.

Overige activiteiten
Op 27 september bestond onze vereniging 25 jaar. Vieringen met bijeenkomsten en lezingen waren niet mogelijk en om toch wat bijzonders voor de leden te doen, is er een Weekkalender 2021 gemaakt en in december onder de leden verspreid met Hooglandse gebeurtenissen uit de afgelopen eeuwen.

In het kader van RABO Clubsupport 2020 kregen zeventien verenigingen in Hoogland en vier in Hooglanderveen een bijdrage. De vierde plaats voor de Historische Kring Hoogland leverde de vereniging bijna € 1200 op.

Financiële verantwoording (uit het jaarverslag 2020 van de penningmeester):