Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 1.

Zij die lid van de vereniging willen worden moeten zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de vereniging.

Indien het bestuur besluit tot niet -toelating, dan wordt het aspirant-lid daarvan schriftelijk in kennis gesteld, zonder tot opgaaf van reden gehouden te zijn.

Het bestuur wijst daarbij op de mogelijkheid van beroep in artikel 3 van de statuten.

Bij een besluit tot toelating, wordt het lid daarvan door het bestuur in kennis gesteld; op verzoek van het lid wordt hem of haar een kopie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging toegezonden.

CONTRIBUTIE.

Artikel 2.

De leden ontvangen voor een door het bestuur vastgestelde datum schriftelijk van de penning- meester een verzoek tot voldoening van de con- tributie op een door het bestuur aan te geven wijze.

Een lid dat de contributie niet op tijd heeft voldaan kan zijn lidmaatschap worden opgezegd zoals in artikel 4 van de statuten is bepaald.

De begunstigers dienen een bijdrage te voldoen waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 

BESTUUR. VOORZITTER .

Artikel 3. De voorzitter leidt de leden- en bestuursverga- deringen en regelt de volgorde van behandeling

van zaken, ter vergadering af te doen.

De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de andere regelingen.

De voorzitter verleent tijdens de vergaderingen het woord zolang als hij nuttig en nodig oor- deelt. Als hij een agendapunt voldoende vindt besproken, kan hij de discussie beëindigen.

De voorzitter heeft het recht een spreker tot de orde te roepen en kan te allen tijde een spreker het woord ontnemen.

Hij ziet er op toe, dat de sprekers niet in de rede worden gevallen.

De voorzitter heeft het recht te allen tijde een spreker te onderbreken en tot spoed te manen.

De voorzitter heeft het recht de vergadering enige tijd te schorsen of te sluiten.

De voorzitter ondertekent tezamen met de secre- taris de goedgekeurde notulen van alle leden- en bestuursvergaderingen.

De voorzitter vertegenwoordigt het bestuur bij officiële gelegenheden, of delegeert dit aan andere bestuursleden.

De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door de vice -voorzittter, indien in functie; is ook deze afwezig dan voorziet het bestuur hierin zelf.

 

SECRETARIS.

Artikel 4.

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en verzendt alle oproepen voor leden- en bestuursvergaderingen.

De secretaris houdt notulen van de leden- en bestuursvergaderingen.

De goedgekeurde notulen van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen worden door hem orde- lijk en overzichtelijk bijgehouden en bewaard.

De secretaris, of een door hem gedelegeerde, is tijdens de ledenvergadering belast met de toela- ting van leden. Elk lid dat de vergadering bezoekt, is verplicht op een presentielijst zijn/haar handtekening te plaatsen. Alvorens dit geschiedt controleert de secretaris, of een door hem gedelegeerde, aan de hand van de ledenlijst, die is bijgewerkt tot en met de dag van de vergadering, of hij toegang kan verlenen.

Jaarlijks stelt de secretaris een verslag samen omtrent de toestand van de vereniging, hetwelk na goedkeuring door het bestuur aan de jaarver- gadering wordt aangeboden.

De secretaris houdt het archief van de vereniging bij.

Het archief bestaat uit:

alle correspondentie;

de onder 2 genoemde notulen;

de jaarverslagen;

het register van de leden;

het register van ereleden en leden van verdienste;

de verschenen publikaties van het verenigingsblad;

foto’s en publikaties betreffende activiteiten van de vereniging.

Het archief is toegankelijk voor leden.

De secretaris wordt bij afwezigheid vervangen door de tweede secretaris indien in functie,

is ook hij afwezig, dan voorziet het bestuur hierin zelf.

 

PENNINGMEESTER .

Artikel 5.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de onder zijn berusting zijnde geld- middelen en giro- en banktegoeden van de vereniging.

Rekeningen van de vereniging bij bankinstellin- gen of girodiensten zijn gesteld ten name van de vereniging.

Geen uitgaven mogen worden gedaan dan nadat de penningmeester er zijn goedkeuring aan heeft gegeven, behoudens goedkeuring door de meerderheid van het bestuur.

De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 13 van de statuten, met bijlagen en kasbewijzen, wordt vooraf aan een onderzoek onderworpen door de commissie als bedoeld in artikel 13 van de statuten. Door de goedkeuring van de algemene vergadering wordt de penningmeester voor diens beheer van het afgelopen boekjaar als gedechargeerd beschouwd.

Bij elke overdracht van het financieel verkeer tussen de penningmeester en zijn opvolger of tijdelijke plaatsvervanger controleert de kas- commissie alle bescheiden. Zij brengt daar op de eerstvolgende vergadering verslag over uit.

De penningmeester maakt vóór de leden- vergadering een begroting van baten en lasten voor het volgend verenigingsjaar.

Deze dient vóór deze vergadering door het be- stuur te zijn goedgekeurd.

De penningmeester wordt bij afwezigheid vervan- gen door de tweede penningmeester, indien in functie; is ook hij afwezig, dan voorziet het bestuur hierin zelf.

 

BESTUURSVERGADERINGEN.

Artikel 6.

Oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter zo dikwijls hij dit nodig

acht, of door tenminste drie andere bestuursle- den tezamen. De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan de zevende dag voor die verga- dering, tenzij de te behandelen onderwerpen zo spoedeisend zijn, dat zij geen uitstel dulden.

Bij de oproeping worden de te behandelen onder- werpen vermeld.

Indien wordt gehandeld in strijd met het bepaal- de in lid 1 en 2 van dit artikel kan het bestuur niettemin besluiten nemen, tenzij één of meer bestuursleden zich daartegen verzetten.

Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden.

Voor de bestuursvergaderingen kunnen anderen dan de bestuursleden uitgenodigd worden. Zij bezitten nimmer stemrecht.

Het bestuur beslist op voorstellen bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken wordt de voorzitter geacht de beslissende stem uit te brengen.

Indien minder dan de helft van het aantal be- stuursleden aanwezig is op een bestuursvergadering dan kunnen geen besluiten worden genomen volgens artikel 11 lid 2 van de statuten.

 

WERKGROEPEN EN COMMISSIES.

Artikel 7.

Indien het bestuur besluit tot instelling van werkgroepen of commissies als bedoeld in artikel 12 van de statuten, doet het daarvan mededeling in het verenigingsblad.

De voorzitter en de leden van de werkgroep of commissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar. De voorzitter en de leden zijn daarna herbenoembaar.

Het bestuur stelt voor en in samenwerking met de werkgroepen en commissies, als bedoeld in artikel 12 van de statuten, reglementen vast, die in elk geval een taakomschrijving en een bevoegdheidstoekenning inhouden.

Het bestuur maakt de samenstelling, taak en bevoegdheden van de werkgroepen en commissies als bedoeld in artikel 12 van de statuten bekend in het verenigingsblad.

 

Werkgroepen en commissies bedoeld in artikel 12 van de statuten vergaderen zo dikwijls als zij

dit nodig achten.

Zij dienen binnen zes weken na afloop van het verenigingsjaar bij de secretaris een verslag in over hun werkzaamheden in het afgelopen jaar en bij de penningmeester een financieel verslag

over de geldmiddelen welke zij tot hun beschik- king hebben, zulks onverminderd het recht van de penningmeester te allen tijde verantwoording over het financieel beheer van de commissie op te eisen.

Het bestuur ontslaat leden van werkgroepen en commissies, als bedoeld in artikel 12 van de statuten, tussentijds, indien het belang van de vereniging dat eist, zoals in het geval dat zij  hun bevoegdheden overschrijden of in hun taakuitoefening tekort schieten.

 

AKTIVITEITEN VAN DE VERENIGING.

Artikel 8.

De wijze waarop de vereniging haar doel onder meer tracht te bereiken, zoals vermeld in artikel 2 van de statuten, wordt voorts verwezenlijkt middels: het zo mogelijk ieder kwartaal uitgeven van een verenigingsblad met daarin verenigings- nieuws, korte historische artikelen en een vragenrubriek;

het schrijven van publikaties, welke een weten- schappelijk verantwoord niveau moeten hebben, en welke bij voorkeur geschreven worden in een stijl die voor alle leden begrijpelijk is;

het verzamelen van de historische documentatie bestaande uit boeken, fotokopieën, geluids- en beelddragers, alsmede het vastleggen van vraag- gesprekken met daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen;

het verzamelen en beheren van historische voor- werpen, hetgeen ook, zo mogelijk, kan geschie- den in samenwerking met musea, archieven en historische verenigingen.

 

DIVERSE BEPALINGEN_

Artikel 9.

Zij die hebben opgehouden lid te zijn van de vereni- ging kunnen ongeacht functie of werkzaamheden als lid gedaan voor de instandhouding van de vereni- ging, nimmer enig aanspraak op haar bezittingen maken.

Artikel 10.

Elk lid heeft het recht om staande de ledenvergade- ring voorstellen of moties in te dienen. Deze worden, na toelichting door de voorsteller, alleen behandeld indien een meerderheid van de vergadering zich voor behandeling uitspreekt.

Over zulke voorstellen kunnen echter in principe staande de vergadering geen besluiten genomen worden, tenzij de voorzitter anders oordeelt.

Artikel 11.

Een lid kan slechts door maximaal twee leden ge- machtigd worden tot het inbrengen van een stem in de algemene vergadering.

Artikel 12.

Het bestuur kan zonodig andere reglementen vast- stellen. Deze mogen echter niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement. Hiervan wordt mededeling gedaan in het clubblad.

Artikel 13.

In alle niet genoemde zaken in dit huishoudelijk reglement beslist het bestuur.