Statuten/Huish.Regl. - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

Statuten/Huish.Regl.

Vereniging

Statuten
Heden, de vijftiende december negentienhonderd vijf en negentig, verschenen voor mij, Hendrik Windhorst, notaris ter standplaats Baarn:
De heer Gijsbertus Gerardus Hilhorst, landbouwer, wonende 3822 EW Amersfoort, Emiclaerseweg 13, volgens zijn verklaring geboren te Hoogland op negen juli negentienhonderd drie en dertig, gehuwd, rijbewijsnummer 0052690432.
De heer Doctorandus Gerardus Johannes Andreas Raven, museummedewerker, wonende 3828 CC Hoog land, gemeente Amersfoort, Bosserdijk 52, volgens zijn verklaring geboren te 'sGravenhage op negen en twintig juli negentienhonderd vier en vijftig, gehuwd, rijbewijsnummer 0073887693.
De heer Gerard Adolf Monkhorst, zonder beroep, wonende 3828 PG Hoogland, gemeente Amersfoort, Oudeweg 6, volgens zijn verklaring geboren te Amersfoort op acht juni negentienhonderd drie en dertig, gehuwd, paspoortnummer X480050,
ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging: Historische Kring Hoogland, gevestigd 3828 CC Hoogland, gemeente Amers foort, Bosserdijk 52 en tezamen vormende het voltallige bestuur van gemelde vereniging.

De comparanten verklaarden:
dat voormelde vereniging is opgericht op zeven en twintig september negentienhonderd vijf en negentig;
dat in de ledenvergadering van de vereniging gehouden te Hoogland, gemeente Amersfoort, op drie en twintig november negentienhonderd vijf en negentig, is besloten tot vastlegging van de statuten van de vereniging;
dat het bestuur in die vergadering werd gemachtigd de statuten in een notariële akte vast te leggen;  dat van voormeld besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering, welke aan deze akte is gehecht.

Ter uitvoering van voormeld besluit, verklaarden de comparanten voor de vereniging vast te stellen de navolgende statuten:

Naam, zetel en duur. Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Historische Kring Hoogland en is gevestigd te Hoogland, gemeente Amersfoort.
De vereniging is opgericht op zeven en twintig september negentienhonderd vijf en negentig en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel. Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel:
Het behoud van Hooglandse tradities en haar materieel erfgoed, waaronder mede begrepen de zorg voor monumenten en gebouwen.
Het stimuleren van de belangstelling voor de Hooglandse geschiedenis en het historisch besef van de Hooglandse gemeenschap.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
Het houden van lezingen, het organiseren van cursussen, excursies en tentoonstellingen voor haar leden en belangstellenden;
het uitbrengen van een verenigingsblad;
het stimuleren en/of begeleiden van onderzoek en publikaties;
het aanleggen van een historische documentatie en verzamelen en bewerken van gegevens;
het verzamelen en beheren van historische voorwerpen;
het vastleggen van gebeurtenissen, herinneringen, folklore en taal;
het opkomen voor bedreigde historische plaatsen en monumenten hetzij rechtstreeks danwel bij overheden en instellingen die het behoud daarvan nastreven;
het vormen van werkgroepen van leden.

Leden/Begunstigers. Artikel 3.
De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers. Rechtspersonen kunnen slechts lid dan wel begunstiger zijn.
Het bestuur beslist na daartoe gedaan verzoek over de toelating van leden. Jeugdleden zijn natuurlijke personen van veertien tot en met zeventien jaar; zij kunnen toetreden tot het jeugdlidmaatschap na verkregen toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s).
Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating beslissen.
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging als zodanig door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur zijn benoemd. Ereleden hebben, voorzover uit de statuten niet anders blijkt, dezelfde rechten en verplichtingen als leden.
Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging jaarlijks financieel te steunen.
Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.

Einde van het lidmaatschap. Artikel 4.
Het lidmaatschap eindigt:
Door de dood van het lid .
Door de opzegging door het lid.
Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingtermijnen van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers. Artikel 5.
De rechten en verplichtingen van een begunstiger eindigen bij zijn overlijden en kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Geldmiddelen en Jaarlijkse bijdragen. Artikel 6.
De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:
.jaarlijkse bijdragen van leden;
.donaties;
.subsidies;
.sponsorgelden;
.erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage.
Begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Rechten begunstigers. Artikel 7,
Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten of het huishoudelijk reglement worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten onder dezelfde voorwaarden als gelden voor de leden bij te wonen en recht op toezending van het verenigingsblad.

Bestuur. Artikel 8
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bes tuurals vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden vertegenwoordigd is.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is opgemaakt, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap , periodiek lidmaatschap, schorsing. Artikel 9.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De afgetredene is herkiesbaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
Ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is, door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
Door bedanken.

Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur. Artikel 10.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzit ter, een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. De bestuursleden verdelen hun functies onderling.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak, vertegenwoordiging. Artikel 11.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door werkgroepen of commissies, die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken.
Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten.
Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
De vereniging wordt in en buite rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en secretaris gezamenlijk.

Werkgroepen en commissies Artikel 12.
Het bestuur kan werkgroepen tot bestudering van bijzondere onderwerpen of commissies ter behartiging van bepaalde belangen instellen. Voor deze werkgroepen of commissies zijn de volgende bepalingen van kracht:
Elke werkgroep of commissie onderhoudt contact met één bestuurslid; de contactpersoon is bij voorkeur de voorzitter van de werkgroep.
Elke werkgroep of commissie brengt tenminste éénmaal per jaar verslag over de verrichte werkzaamheden uit aan het bestuur.
Een werkgroep of commissie treedt niet naar buiten dan na goedkeuring van het bestuur, tenzij bij de instelling van de werkgroep of bij de reglementen van werkgroepen anders is bepaald.
De reglementen van werkgroepen of commissies behoeven de goedkeuring van het bestuur, evenals de wijziging van de reglementen.
De reglementen van werkgroepen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten of het huishoudelijk reglement.

Jaarverslag, rekening en verantwoording. Artikel 13.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
De algemene vergadering benoemd jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge, behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

Algemene Vergaderingen. Artikel 14.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering  gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar benoemde commissie.
De benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.
Voorziening in eventuele vacatures.
Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, ook in het geval voorzien moet worden in tussentijdse vacatures.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of door middel van een advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen blad.

Toegang en stemrecht. Artikel 15
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alsmede andere personen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
Ieder lid van de vereniging heeft het recht op het uitbrengen van één stem. Geschorste leden hebben geen stemrecht. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
Een lid kan slechts door maximaal twee leden gemachtigd worden tot het uitbrengen van een stem in de algemene vergadering.

Voorzitterschap, notulen. Artikel 16.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering. Artikel 17.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schrifte- lijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Stemmen kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden.
Schriftelijke stemming heeft plaats wanneer de voorzitter of de meerderheid der aanwezige leden dit verlangt.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij de meerderheid der aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
Indien bij stemming over zaken de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden.
Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen dan worden deze allen in de herstemming betrokken. Indien bij de herstemming wederom niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt diegene, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door meer dan één persoon behaald, dan beslist het lot, wie van deze laatsten gekozen is.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits met voorkennis van het bestuur genomen.
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen  dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding  ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering. Artikel 18.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De oproeping geschiedt niet later dan de zevende dag voor die der vergadering.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

Statutenwijziging/ontbinding. Artikel 19.
Tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging kan slechts worden besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering.
In deze vergadering dient tenminste twee/derde deel der leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Het voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging dient te worden aangenomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen maand, doch niet eerder dan twee weken, een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging kan worden besloten, mits met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
Een voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging dient tenminste veertien dagen voor de vergadering ter kennis van de leden te worden gebracht.
Ingeval van statutenwijziging dient de oproep vergezeld te gaan van de volledige tekst van de voorgestelde wijziging.
Een statutenwijziging dient te worden vastgesteld bij notariële akte.
Ingeval van ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende tien jaren na de vereffening.

Huishoudelijk reglement. Artikel 20.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten.
Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op dezelfde wijze als voor statutenwijziging is voorgeschreven.

Slotbepaling. Artikel 21.
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten:
dat het eerste verenigingsjaar loopt vanaf zeven en twintig september negentienhonderd vijf en negentig tot en met een en dertig december negen tienhonderd vijf en negentig;
dat de comparanten hun bestuursfunctie in de voor één juni negentienhonderd zes en negentig te houden algemene vergadering ter beschikking zullen stellen; zij kunnen zich alsdan herkiesbaar stellen;
dat het adres van de vereniging thans is 3828 cc Hoogland, Gemeente Amersfoort, Bosserdijk 52.
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.
                              
Waarvan Akte
in minuut verleden te Hoogland, gemeente Amersfoort, ten dage in het hoofd gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.


Huishoudelijk reglement

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 1.
1.      Zij die lid van de vereniging willen worden moeten zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de vereniging.
2.      Indien het bestuur besluit tot niet -toelating, dan wordt het aspirant-lid daarvan schriftelijk in kennis gesteld, zonder tot opgaaf van reden gehouden te zijn.
3.      Het bestuur wijst daarbij op de mogelijkheid van beroep in artikel 3 van de statuten.
4.      Bij een besluit tot toelating, wordt het lid daarvan door het bestuur in kennis gesteld; op verzoek van het lid wordt hem of haar een kopie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging toegezonden.
CONTRIBUTIE.
Artikel 2.
1.      De leden ontvangen voor een door het bestuur vastgestelde datum schriftelijk van de penning- meester een verzoek tot voldoening van de con-tributie op een door het bestuur aan te geven wijze.
2.      Een lid dat de contributie niet op tijd heeft voldaan kan zijn lidmaatschap worden opgezegd zoals in artikel 4 van de statuten is bepaald.
3.      De begunstigers dienen een bijdrage te voldoen waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

BESTUUR.
VOORZITTER .
Artikel 3. De voorzitter leidt de leden- en bestuursverga- deringen en regelt de volgorde van behandeling van zaken, ter vergadering af te doen.
1.      De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de andere regelingen.
2.      De voorzitter verleent tijdens de vergaderingen het woord zolang als hij nuttig en nodig oordeelt. Als hij een agendapunt voldoende vindt besproken, kan hij de discussie beëindigen.
3.      De voorzitter heeft het recht een spreker tot de orde te roepen en kan te allen tijde een spreker het woord ontnemen.
Hij ziet er op toe, dat de sprekers niet in de rede worden gevallen.
De voorzitter heeft het recht te allen tijde een spreker te onderbreken en tot spoed te manen.
4.      De voorzitter heeft het recht de vergadering enige tijd te schorsen of te sluiten.
5.      De voorzitter ondertekent tezamen met de secretaris de goedgekeurde notulen van alle leden- en bestuursvergaderingen.
6.      De voorzitter vertegenwoordigt het bestuur bij officiële gelegenheden, of delegeert dit aan andere bestuursleden.
7.      De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door de vicevoorzittter, indien in functie; is ook deze afwezig dan voorziet het bestuur hierin zelf.

SECRETARIS.
Artikel 4.
1.      De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en verzendt alle oproepen voor leden- en bestuursvergaderingen.
2.      De secretaris houdt notulen van de leden- en bestuursvergaderingen.
De goedgekeurde notulen van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen worden door hem ordelijk en overzichtelijk bijgehouden en bewaard.
3.      De secretaris, of een door hem gedelegeerde, is tijdens de ledenvergadering belast met de toelating van leden. Elk lid dat de vergadering bezoekt, is verplicht op een presentielijst zijn/haar handtekening te plaatsen. Alvorens dit geschiedt controleert de secretaris, of een door hem gedelegeerde, aan de hand van de ledenlijst, die is bijgewerkt tot en met de dag van de vergadering, of hij toegang kan verlenen.
4.      Jaarlijks stelt de secretaris een verslag samen omtrent de toestand van de vereniging, hetwelk na goedkeuring door het bestuur aan de jaarvergadering wordt aangeboden.
5.      De secretaris houdt het archief van de vereniging bij.
Het archief bestaat uit:
-  alle correspondentie;
-  de onder 2 genoemde notulen;
-  de jaarverslagen;
-  het register van de leden;
-  het register van ereleden en leden van verdienste;
-   de verschenen publikaties van het verenigingsblad;
-  foto's en publikaties betreffende activiteiten van de vereniging.
Het archief is toegankelijk voor leden.
6.      De secretaris wordt bij afwezigheid vervangen door de tweede secretaris indien in functie, is ook hij afwezig, dan voorziet het bestuur hierin zelf.

PENNINGMEESTER .
Artikel 5.
1.      De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de onder zijn berusting zijnde geld- middelen en giro- en banktegoeden van de vereniging.
2.      Rekeningen van de vereniging bij bankinstellingen of girodiensten zijn gesteld ten name van de vereniging.
3.      Geen uitgaven mogen worden gedaan dan nadat de penningmeester er zijn goedkeuring aan heeft gegeven, behoudens goedkeuring door de meerderheid van het bestuur.
4.      De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 13 van de statuten, met bijlagen en kasbewijzen, wordt vooraf aan een onderzoek onderworpen door de commissie als bedoeld in artikel 13 van de statuten. Door de goedkeuring van de algemene vergadering wordt de penningmeester voor diens beheer van het afgelopen boekjaar als gedechargeerd beschouwd.
5.      Bij elke overdracht van het financieel verkeer tussen de penningmeester en zijn opvolger of tijdelijke plaatsvervanger controleert de kascommissie alle bescheiden. Zij brengt daar op de eerstvolgende vergadering verslag over uit.
6.      De penningmeester maakt vóór de ledenvergadering een begroting van baten en lasten voor het volgend verenigingsjaar. Deze dient vóór deze vergadering door het be- stuur te zijn goedgekeurd.
7.      De penningmeester wordt bij afwezigheid vervangen door de tweede penningmeester, indien in functie; is ook hij afwezig, dan voorziet het bestuur hierin zelf.

BESTUURSVERGADERINGEN.
Artikel 6.
1.      Oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter zo dikwijls hij dit nodig acht, of door tenminste drie andere bestuursleden tezamen. De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan de zevende dag voor die vergadering, tenzij de te behandelen onderwerpen zo spoedeisend zijn, dat zij geen uitstel dulden.
2.      Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3.      Indien wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel kan het bestuur niettemin besluiten nemen, tenzij één of meer bestuursleden zich daartegen verzetten.
4.      Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden.
5.      Voor de bestuursvergaderingen kunnen anderen dan de bestuursleden uitgenodigd worden. Zij bezitten nimmer stemrecht.
6.      Het bestuur beslist op voorstellen bij meerderheid van stemmen.
7.      Indien de stemmen staken wordt de voorzitter geacht de beslissende stem uit te brengen.
8.      Indien minder dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is op een bestuursvergadering dan kunnen geen besluiten worden genomen volgens artikel 11 lid 2 van de statuten.

WERKGROEPEN EN COMMISSIES.
Artikel 7.
1.      Indien het bestuur besluit tot instelling van werkgroepen of commissies als bedoeld in artikel 12 van de statuten, doet het daarvan mededeling in het verenigingsblad.
2.      De voorzitter en de leden van de werkgroep of commissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar. De voorzitter en de leden zijn daarna herbenoembaar.
3.      Het bestuur stelt voor en in samenwerking met de werkgroepen en commissies, als bedoeld in artikel 12 van de statuten, reglementen vast, die in elk geval een taakomschrijving en een bevoegdheidstoekenning inhouden.
4.      Het bestuur maakt de samenstelling, taak en bevoegdheden van de werkgroepen en commissies als bedoeld in artikel 12 van de statuten bekend in het verenigingsblad.
5.      Werkgroepen en commissies bedoeld in artikel 12 van de statuten vergaderen zo dikwijls als zij dit nodig achten. Zij dienen binnen zes weken na afloop van het verenigingsjaar bij de secretaris een verslag in over hun werkzaamheden in het afgelopen jaar en bij de penningmeester een financieel verslag over de geldmiddelen welke zij tot hun beschikking hebben, zulks onverminderd het recht van de penningmeester te allen tijde verantwoording over het financieel beheer van de commissie op te eisen.
6.      Het bestuur ontslaat leden van werkgroepen en commissies, als bedoeld in artikel 12 van de statuten, tussentijds, indien het belang van de vereniging dat eist, zoals in het geval dat zij  hun bevoegdheden overschrijden of in hun taakuitoefening tekort schieten.

AKTIVITEITEN VAN DE VERENIGING.
Artikel 8.
1.      De wijze waarop de vereniging haar doel onder meer tracht te bereiken, zoals vermeld in artikel 2 van de statuten, wordt voorts verwezenlijkt middels: het zo mogelijk ieder kwartaal uitgeven van een verenigingsblad met daarin verenigingsnieuws, korte historische artikelen en een vragenrubriek;
2.      het schrijven van publikaties, welke een wetenschappelijk verantwoord niveau moeten hebben, en welke bij voorkeur geschreven worden in een stijl die voor alle leden begrijpelijk is;
3.      het verzamelen van de historische documentatie bestaande uit boeken, fotokopieën, geluids- en beelddragers, alsmede het vastleggen van vraaggesprekken met daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen;
4.      het verzamelen en beheren van historische voorwerpen, hetgeen ook, zo mogelijk, kan geschieden in samenwerking met musea, archieven en historische verenigingen.

DIVERSE BEPALINGEN_
Artikel 9.
Zij die hebben opgehouden lid te zijn van de vereniging kunnen ongeacht functie of werkzaamheden als lid gedaan voor de instandhouding van de vereniging, nimmer enig aanspraak op haar bezittingen maken.
Artikel 10.
Elk lid heeft het recht om staande de ledenvergadering voorstellen of moties in te dienen. Deze worden, na toelichting door de voorsteller, alleen behandeld indien een meerderheid van de vergadering zich voor behandeling uitspreekt.
Over zulke voorstellen kunnen echter in principe staande de vergadering geen besluiten genomen worden, tenzij de voorzitter anders oordeelt.
Artikel 11.
Een lid kan slechts door maximaal twee leden gemachtigd worden tot het inbrengen van een stem in de algemene vergadering.

Artikel 12.
Het bestuur kan zonodig andere reglementen vaststellen. Deze mogen echter niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement. Hiervan wordt mededeling gedaan in het clubblad.
Artikel 13.
In alle niet genoemde zaken in dit huishoudelijk reglement beslist het bestuur.
                   
       
                           
                 
                           
     
             
       
     
                 
             
         
                           
               
                   
                   
         
       
                           
     
                       
         
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   

Terug naar de inhoud